މަޙްލަބިއްޔާ: ޢީދުދުވަހަށް ޙާއްސަ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ފުލްކުރީމް ޕެކެޓް  1 ލީޓަރ

1 ގެރިކިރުދަޅު

2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޯންފްލާރ

3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ހަނޑޫފުށް

ކެސޫނަޓް ކޮޅެއް

ހައްދަވާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ފުލް ކުރީމް ޕެކެޓް ތެެއްޔަކަށް އެޅުއްވުމައްފަހު ގެރިކިރު ދަޅާއި 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޯންފްލާރ އާއި 3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ހަނޑޫފުށް ތެލި ތެރެއަށް އަޅުއްވާށެވެ. އެއައްފަހު މަޑުގިނީގައި އޮލަވަންދެން ކައްކާށެވެ. ތައްނުލަވާވަރަށް ދޭފަތުން ހާކާނީ އޮލަވެ ބޮކި ޖަހަންފެށުމުން އުނދުންމަތިން ބޭލުމަށްފަހު، ޓްރޭއަކަށް އަޅާ ކެސޫނަޓް ކޮޅުން ގާނިސްކުރުމަށްފަހު ފްރިޖްއަށްލާ ފިނިކޮށް ސާވް ކުރާށެވެ.

 

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!