ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: “ގާޒާ ފަންޑް މޯލްޑިވްސް” ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

"ގާޒާ ފަންޑް މޯލްޑިވްސް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: ޢަދާލަތު

"ގާޒާ ފަންޑް މޯލްޑިވްސް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: ޢަދާލަތު

"ގާޒާ ފަންޑް މޯލްޑިވްސް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: ޢަދާލަތު

"ގާޒާ ފަންޑް މޯލްޑިވްސް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: ޢަދާލަތު

"ގާޒާ ފަންޑް މޯލްޑިވްސް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: ޢަދާލަތު

"ގާޒާ ފަންޑް މޯލްޑިވްސް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: ޢަދާލަތު

"ގާޒާ ފަންޑް މޯލްޑިވްސް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: ޢަދާލަތު

"ގާޒާ ފަންޑް މޯލްޑިވްސް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: ޢަދާލަތު