“ލޯބީގެ ޝަރުޢީ މިންގަނޑު” ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

“ލޯބީގެ ޝަރުޢީ މިންގަނޑު” ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ދަރުސެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (ސިސް) ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މިދަރުސް ދެއްވާނީ އައްޝައިޚް އަހުމަދު ސަމިރު ބިން އިބްރާހިމް އެވެ.

މާރޗް 7 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަރުސް އޮންނާނީ އަމީނީމަގު އަމީނީ ބިލްޑިންގ ކުރިމަތިން އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ކަމަށް ސިސްއިން ހާމަކުރެއެވެ.

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!