• ޖަރުމަނުގެ ކުރީގެ ރެޕް އާރޓިސްޓް ޑީސޯ ޑޮގް، މިހާރު އިސްލާމްވެ ބައިވެރިވެފައިވާ ސޫރިޔާގެ ޖިހާދުގައި އަނިޔާވެފައި

ޑީސޯ ޑޮގް: ރެޕް މިޔުޒިކްގެ ދުނިޔޭގައި ރަސްކަން ކުރުމަށްފަހު، ސޫރިޔާގެ ޖިހާދުގެ ނަމޫނާ މުޖާހިދަކަށް

ރެޕް މިޔުޒިކަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޑީސޯ ޑޮގް ނުދަންނަ މީހަކު މަދުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ޙަޤީޤީ ޑީސޯ ޑޮގް އަކީ ކާކުކަން މިއަދު ދުނިޔެއަށް ދައްކާލާފިއެވެ. ޑީސޯ ޑޮގްގެ ޝަޚްސިއްޔަތު ދުނިޔެއަށް ފެނިފައިވަނީ އޭނާ ރެޕް މިޔުޒިކްގެ ދުނިޔޭގައި ރަސްކަން ކުރިއިރެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ޑީސޯ ޑޮގް އޭނާގެ ޝަޚްސިއްޔަތު ރަންއަކުރުން ކަނޑާ ނަގާފައިވަނީ މިޔުޒިކްގެ ދުނިޔެ ދޫކޮށް އިސްލާމްދީނުގެ ނޫރު ޙާޞިލްކުރި ހިސާބުން ފެށިގެންނެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ނޫރު އޭނާއަށް ލިބުނު ހިނދު، ދުނިޔޭގެ މަޖަލާއި ރަނުގެ ދަޅަތަކަށް އޭނާ ފުރަގަސްދިނެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނުގެ ދަޢުވަތު ނެގެހެއްޓުމަށް ޖަރުމަނު ވިލާތުގައި އޭނާ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. އެންމެ ފަހުން، އޭނާ މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއަށް ފެނިގެން އެދިޔައީ ސޫރިޔާގެ ޖިހާދުގައި ހިތްވަރުގަދަ ސިންގާއެއް ފަދައިން ޖިހާދުކުރި މުޖާހިދެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާ ޝަހީދުވެއްޖެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މިހިނދަށް ޔަޤީންވެފައި ނުވިޔަސް، ލިބިފައިވާ ބޮޑު ޒަޚަމްގެ ސަބަބުން އޭނާ ޝަހީދުވިޔަސް އޭނާ މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދާނީހީ ޣާފިލްވެފައިވާ މުސްލިމް ޒުވާނުންނަށް ޑީސޯ ޑޮގް ގެ ޙަޔާތުން އެތައް ޢިބްރަތެއް ދޫކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ޑީސޯ ޑޮގް އުފަންވެފައިވަނީ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ވެރިރަށް ބާރލިންގެ ޑިސްޓްރިކްޓެއްކަމުގައިވާ ކްރުޒްބާރގްގައި 1975މ ގައެވެ. އޭނާގެ މަންމައަކީ ޖަރުމަނުމީހަކަސް، އޭނާގެ ބައްޕައަކީ ގާނާ ދަރިކޮޅުގެ ކަޅު ނަޞްލުގެ މީހެކެވެ. ޑީސޯ ޑޮގް، ނުވަތަ އޭނާ އަޞްލު ނަމުން ކިޔާނަމަ ޑެނިސް މަމަޑޯ ޖާރހާޑް ކުސްޕާރޓް ގެ ޢުމުރުން ވަރަށް ޅަދުވަސްވަރު އޭނާގެ ބައްޕަ އޭނާ އާއި އޭނާގެ މަންމަ ދޫކޮށް ދިޔައެވެ. ހުޅަނގުގެ މުޖްތަމަޢުތަކުގައި ޢާއްމުވެފައިވާ ޢާއިލާތައް ރޫޅުމާއި ވަރީގެ ޝިކާރައަކަށް ތުއްތު ކުސްޕާރޓް ނުވަތަ ފަހުން މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ޑީސޯ ޑޯގް ކުޑައިރު ވިއެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަ ވަކިވެދިޔުމުން އޭނާގެ މަންމަ ދެން ކައިވެނި ކުރީ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރަކަށެވެ. އޭނާގެ ދޮން ބައްޕައާއެކު ޑީސޯ ޑޮގް އަށް މާ އަމާންކަމާއެކު އުޅެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ހުޅަނގުގެ އެހެން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިންނާއި މިޔުޒީޝަނުން ފަދައިން ޑީސޯ ޑޮގްވެސް އޭނާގެ ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމުން އޮތީ މާ ތުއްތު އިރުއްސުރެ ފެއިލްވެ ރޫޅިފައެވެ.

އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ މިޔުޒިކްގެ ދުނިޔެއަށް ނުކުތީ 1995 ގައެވެ. ނަމަވެސް، އޭރު އޭނާއަށް ލިބެމުން ދިޔަ ތަރުހީބަށާއި މަޝްހޫރުކަމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއް އެޅިފައެވެ. އެއީ އޭނާ އޭރު ވޭތު ކުރަމުން ދިޔަ މަގުމަތީގެ ދިރިއުޅުމެވެ. ކުށުގެ މާހައުލެވެ. ޢާއިލާގެ އިހުމާލެވެ. އެކުވެރިންގެ ނުފޫޒެވެ. ކުރުގޮތަކަށް ބުނަނީ ނަމަ، މިޔުޒިކްގެ އަނދިރި ފަރާތެވެ.
ޑީސޯ ޑޮގް ފަހުން އިސްލާމްވުމަށްފަހު ދީފައިވާ ބަސްދީގަތުމެއްގައި ޖަރުމަނުގެ ޣައިރުމުސްލިމުންނަށް ނަޞޭހަތްދެމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

“އަހަރެން ކުޑައިރު އަހަރެން އަޑުއަހާ އުޅުނީ އެމެރިކަން ގެންގްސްޓާ-ރެޕް މިޔުޒިކް. އަހަރެން ތިބާގާތު ބުނަން، އަހަރެންގެ ހުރިހާވެސް ހަލާކަކަށް ވެގެން ދިޔައީ މި މިޔުޒިކް. އެ ހީވާނީ އެކްޝަން ފިލްމެއް ހެން. ނުކުންނަ ކޮންމެ އާ ރިލީޒް އަކީ ފިލްމެއް. އަދި ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ކަމަކީ، އަހަރެމެން ކުޑަކުދިންނަށް މިކަންކަން ކިޔާދޭނެ ބަޔަކު ނެތް. އަހަރެމެންގެ މައިންބަފައިން އަހަރެމެން ގާތު ނުބުނޭ އެކަހަލަ މިޔުޒިކް އަޑު ނާހާށެކޭ. ކޮންމެވެސް ވައްތަރަކަށް، އޭރު އަހަރެމެން ދިޔައީ އެ ރެޕް މިޔުޒިކްކުޅުންތެރިންނަށް އަޅުވެތިވެވި އެމީހުން ނަމޫނާއަކަށް ބަލަމުން. އަހަރެމެން ދެކުން ގޮތުގައި، އެމީހުންނަކީ އެންމެ މަތީ މީހުން، އަޞްލު އަދި އެއީ އެންމެ ދަށު މީހުންކަމުގައި ވިޔަސް. އެމީހުން އެއީ ޑްރަގް ބޭނުންކުރާ މީހުން. އެހެންވެ އަހަރެމެންވެސް ޑްރަގް ބޭނުންކުރީ. އަދި އެމީހުން ވައްކަން ކޮށްފިއްޔާ، އަހަރެމެން ހަމަ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތި އެކަމަށް އަރައިގަންނާނެ. އެމީހުންނަކީ އަހަރެމެންގެ މަންމަ އަދި ބައްޕަގެ މަޤާމުގައި ތިބި މީހުން. އަހަރެމެންގެ މަންމަމެނާއި ބައްޕަމެން ދިޔައީ މުޅި ދުވާލު މަސައްކަތްކުރުމުގައި ހޭދަކުރަމުން. އެހެންކަމުން އެމީހުންނަށް އަހަރެމެން ތަރުބިއްޔަތެއް ނުކުރެވުނު. އެހެންވެ، އަހަރެމެން އަހަރެމެންގެ ބެލެނިވެރިންކަމުގައި ނެގީ ކޮންބައެއްތޯ؟ އެއްކަލަ އާ މިޔުޒިކް ވީޑިިޔޯ ހެދި އައިސް ކިޔުބް، ނޫނީ ޓޫޕަކް ނޫނީ ޑޮކްޓަރ ޑްރޭ ނޫނީ އަނެއް ނަމެއް. ތިބާ ހިތަށް އަރުވާލަންވީ މިއީ ފުރާވަރުގެ ދުވަސްތައް ހޭދަވެގެން ދިޔަ ފަދަ ގޮތް. ތިބާގެ މޫނުގައި ފުރަތަމަ އޮށާނަ އަޅާ، މޫނުމަތީގެ އިސްތަށިތައް ދިއްކޮށްލާ ތިބާގައިން ދަލުގެ ވަސް ދުވަން ފަށާ ހިސާބަށް ދާއިރު (ފުރާވަރަށް އަރާ އިރު)، ތިބާ ހުންނާނީ އެމިޔުޒިކްގެ ހުރިހާ ކަމެއް ޤަބޫލުކޮށްލައިގެން. އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާއަކީ، ތިބާ ސިފަކުރެވިފައިވާނީ ތިބާ އަބަދާ އަބަދު އެއެއްޗެއްސެއް ގާތް ކޮށްލައިގެން ގެންގުޅުނު އެއްޗެހިންކަމުގައިވުން. އެގޮތަށް، އަހަރެންވެސް އެންމެފަހުން ގޮސް ނިމުނީ ޖަލަށް ވަންނަން ޖެހިގެން! އެމީހުން މިޔުޒިކްގައި ދައްކާދިން ކަންކަން އަހަރެން ދިޔައީ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކައިދެމުން. އަހަރެން ވެގެން ދިޔައީ އެމީހުންގެ މިޔުޒިކްގެ އުފެއްދުމަކަށް!”
ތެދެކެވެ. ޑީސޯ ޑޮގް ގެ ޙަޔާތުގެ ކުރީކޮޅުގެ ދުވަސްތައް ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމުގައެވެ. އޭނާ އެތައް ފަހަރަކު ޖަލަށް ލާފައިވެއެވެ. އެތައް ކުށެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މަސްތުވާއެއްޗެއްސާއި ދުނިޔޭގައި ލެއްވިހާ ކުށެއް ޢާއްމުވެފައިވާ މާޙައުލެއްގައި އޭނާ ހެދި ބޮޑުވަމުން އައީ އެތަންތަނުން ބުރާނެ އެންމެ ގިނަ އަޅިއެއް ގަޔަށް ބުރާފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ފަޚުރުވެރިވެގެންނެވެ. އޭރު މީހަކު އޭނާ އިޞްލާޙްކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އޭނާއަށް ބަލާލައިފިނަމަ، އުއްމީދު ސުމަކަށް ދާނެކަމީ ޝައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ބުއްދިވެރީން ބުނެއުޅެއެވެ. “ކޮންމެ ކުށްވެރިއެއްގެ މުސްތަޤްބަލެއް ވެއެވެ. އަދި ކޮންމެ އަޅުވެރިއެއްގެ މާޟީއެއްވެއެވެ.” ކުށުން ތަތްތެޅިފައިވާ ޑީސޯ ޑޮގް އަށް އޭނާގެ މުސްތަޤްބަލް ހުޅުވާލަދިނީ އަލި އަލި ދޮރެކެވެ.
20 އަހަރުގައި ލަވައާއި މިޔުޒިކްގެ ދުނިޔެއަށް ނުކުތުމަށްފަހު އޭނާ އެތައް ލަވައެއް ކިޔާ އެތައް މީހަކާއެކު ލަވަކިޔާފައިވެއެވެ. އެތައް ޝޯއެއް ފަޅުފިލުވާލަދީފައިވެއެވެ. އެތައް ޓޯއެއް ދުނިޔެ ވަށާ އަޅާފައިވެއެވެ. އެހެން ގޮސް 2006 ވަނަ އަހަރެވެ. އެފަހަރުވެސް ކޮންމެވެސް ކުށެއްކޮށްގެން އޭނާ ޖަލުން ނެރުނު ތަނާހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޭނާ އޭނާގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމް “މަރްޑާ ކޮކްޓެއިލް ވޮލިއުމް 1” ބާޒާރަށް ނެރުނެވެ. އޭނާގެ މިޔުޒިކް ކެރިއަރ ކުރިއަރައިގެން ދިޔައީ އެހިސާބުންނެވެ. އެއަށްފަހު 2009 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އޭނާ އިތުރު 3 އަލްބަމްވެސް ނެރުނެވެ.
ނަމަވެސް އެހުރިހާ ދުވަހަކު އޭނާ ހުރީ، އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭނާ އޭނާގެ ލަވަތައް މެދުވެރިކޮށް ފަތުރަމުން ދިޔައީ އޭނާގެ ބޮލަށް ވެރިވެފައިވާ ޝައިޠާނީ ޚިޔާލުތަކެވެ. އޭނާ އަލިކަމާއި ހިދާޔަތާމެދު ވިސްނާލާ ނަފްސު މުރާޖަޢާކޮށްލަން މެދުވެރިވީ 2010 ވަނަ އަހަރު ހިނގި ނުރައްކާތެރި ކާރު އެކްސިޑެންޓަކުން އޭނާ ސަލާމަތްވުމުންނެވެ. އެހިސާބުން އޭނާ ބިނާކުރަމުން ދިޔަ ކާމިޔާބު ރެޕް މިޔުޒިކްގެ ކެރިއަރ ދޫކޮށްލިއެވެ. އަދި މުޅި ދުނިޔެއަށް އޭނާ އިސްލާމްވީކަން އަންގާ ވީޑިޔޯއެއް ނެރުނެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރުވެސް އޭނާގެ އާ ލަވަތައް ބާޒާރަށް ނުކުތެވެ. ނަމަވެސް 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އޭނާ އިސްލާމްވިކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް އިޢުލާން ކުރިއެވެ. އެހިސާބުން ވަގުތުން އޭނާގެ ޙަޔާތުގެ ނަވުގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލިއެވެ. އޭނާ އެހިސާބުން ވެގެން ދިޔައީ މިޔުޒިކްގެ ނުރައްކަލާއި ގެއްލުން ޒުވާނުންނަށް ބަޔާންކުރުމުގައި އަވަދިނެތި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ދާޢީއަކަށެވެ. ޖަރުމަނުގެ މުސްލިމް އާބާދީތަކަށާއި ޣައިރު މުސްލިމް އާބާދީތަކަށްވެސް އޭނާގެ ދަޢުވަތު ފަތުރާލާފައިވިއެވެ.

މިއަދު އޭނާގެ އަމިއްލަ ލަވަތައް އަޑު އަހާލާއިރު އޭނާ ހިތަށް އަރަނީ ކީކޭތޯ؟ ސުވާލުކުރެވުމުން، ޑީސޯ ޑޮގް ވަރަށް ތެދުވެރިކަމާއެކު ބުނެފައިވެއެވެ. “ބޮޑު ފޮއްޓެއް ފުރާ ހުރިހާ ސީޑީތަކެއް އަހަރެން އުކާލައިފިން. މިހާރު އަހަރެން އެއްވެސް ވަރަކަށް މިޔުޒިކް އަޑެއް ނާހަން. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެންނަށް މިހާރު ދައްކަވާފައިވަނީ އެހެން މަގެއް. އެހެންވެ މިހާރު އަހަރެން ކުރާ ކަމަކީ، ޒުވާނުންނަށް މި މެސެޖެއް ފޯރުކޮށްދެނީ، އެމީހުން އެ އަރައިގެން ތިބި އުސް އަސްތަކުން ފައިބާ ޙައްޤަށް އެނބުރި އާދޭތޯ. އަހަރެން ހަނދާންކޮށްދެން. އަހަރެން އިންޒާރުކޮށްދެން. އަހަރެން ޚާއްޞަ ކަންކަމަށް އެމީހުންގެ ސަމާލުކަން އަމާޒުކުރުވަން. މިއީ ކޮންމެހެން އެމީހުންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ އަމުރުތައް ކުރުވުމެއް ނުވަތަ މަޖްބޫރުން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުވުމެއް ނޫން! އަހަރެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ ރިވެތި އަޚްލާޤާއި ރީތި އަދަބާއި ހެޔޮ ގޮތް ފެތުރޭތޯ.”

ޑީސޯ ޑޮގް ނުވަތަ އޭރު އަބޫ މަލީޤްގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ވެގެން ދިޔަ މި ދާޢީއަށް އޭނާ ފަތުރަމުން ދިޔަ އަސަރުގަދަ ދަޢުވަތުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި އިމްތިޙާނުތައް ކުރިމަތިވިއެވެ. ނަމަވެސް އަބޫ މަލީޤް، އާދެ ދުނިޔެ ކުރިން ދެކެފައިވި ކުށްވެރި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޑިސޯ ޑޮގް ދިޔައީ އޭނާއަށް އަލިކަން ލިބުނު އަލީގެ އަލިކަން އަނދިރީގައި ޣާފިލްވެފައި ތިބި މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައިން ޤުރުބާންވަމުންނެވެ. އޭނާގެ ދަޢުވަތުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު އިސްލާޙްވެ ޙައްޤުދީނުގެ ހިޔަލުގެ ދަށަށް ވަންނަމުން ދިޔައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން، ޑިސޯ ޑޮގް އަކީ ޓެރަރިޒަމްއަށް ވާގިވެރިވާ މީހެއްގެ ލޭބަލް ޖަރުމަނުގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޖެހިއެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް އަބޫ މަލީޤްގެ ޖާދުވީ ދަޢުވަތު ލިބިގެން ދިޔުމަށް މިކަމުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް، އަބޫ މަލީޤް އޭނާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

އޭނާ ދީފައިވާ އިންޓަރވިއުއެއްގައި އެއް ފަހަރު ބުނެފައިވެއެވެ. “ޙަޤީޤަތުގައި އަހަރެން ޤަބޫލުކުރަނީ، އަހަރެންނާމެދު މީސްތަކުން ގޯސްގޮތްގޮތަށް ދެކުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔަކީ މީޑިޔާއާއި (ޖަރުމަނުގެ) ސަރުކާރޭ. އެހެންވެގެން އެމީހުން ކަންކަން ބަދަލުކޮށްގެން އޮޅުވާލައިގެން އެފަތުރަނީ. އަހަރެން ތިބާއަށް މީގެ މިސާލެއް ކިޔާދޭނަން. ހަމްބާރގް ގައި ހުންނާނެ މިސްކިތެއް. ކުރީ ފަހަރެއްގައި އަހަރެންގެ ލެކްޗަރއަކުން ދިމާވި އަޚުންކޮޅަކާ ބައްދަލުކޮށްލަން އެތަނަށް ދާން އަހަރެން ބޭނުންވި. އަހަރެން އެއަޚުން ގާތު ބުނިން އަހަރެން އެމީހުންގެ މިސްކިތަށް ވެސް ގޮސްލަން ބޭނުމޭ. އެތަނުގެ ވެސް ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކޮށްލާ ވާހަކަ ދައްކާލަން. އަހަރެން ހުވާކޮށްފަ މިބުނަނީ، އަހަންނަށް ދެން ރައްޓެއްސަކު ގުޅާފަ ބުނެފި އަހަރެންގެ ވާހަކަ ނޫހުގައި އެބަ އޮތޭ. އަހަރެން އޭނާ ގާތު ބުނިން އޭގައި އަހަރެންނާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔެފައި އޮތީ ކީކޭހޭ. ދެން އޭނާ ބުނީ އެމީހުން އަހަރެންނަށް ލިޔެފައި އޮތީ ‘ޖިހާދަށް ގޮވާ ނަފްރަތު ފަތުރާ ވާހަކަދައްކާމީހާ’ އޭ! (ހީލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އޭނާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ.) އަޞްލުވެސް ހަމަ، ހުރިހާ ނޫސްތަކެއްގައިވެސް މުޅިން އޮތީ އެވާހަކަ. އެމީހުން އޭގައިވެސް ޖަހާފައި އޮތީ ސެޕްޓެމްބަރ 11 ގައި ގޮއްވާލި ޓްވިން ޓަވަރ ގެ ފޮޓޯއަކާއި މިސްކިތެއްގެ ފޮޓޯއަކާއި ދެން އަހަރެންގެ ފޮޓޯތަކުން ފޮޓޯއެއް. އަހަރެން އަޞްލު ވަރަށް ދެރަވި، އެގޮތަށް އެމީހުން މީސްތަކުން ބިރުގެންނެވީތީ. ސަބަބަކީ، ތިބާއަށް އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤަތް ނޭނގިއްޖެނަމަ، އެއެއްޗަކުން ދުރުވާނެތީ.”
ކުށްވެރިއެއްގޮތުގައި މުޅި ޙަޔާތް ހޭދަކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް ލަވާގެ ދުނިޔޭގައި ރަސްކަން ކުރަމުން ދިޔައިރު ޑިސޯ ޑޮގް އަކީ މީޑިޔާއިން ސިފަކޮށްފައިވާ ސެލެބްރިޓީއެކެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ނަމޫނާ ރޯލް މޮޑެލްއެކެވެ. އެންމެންގެ ތާއީދާއި ރުހުން ލިބިފައިވާ މީހެކެވެ. އޭނާގެ ގޯސްކަންކަމާއި ކުށްތަކަށް ޙަމްދަރުދީއާއި ރުހުމުގެ ނަޒަރުން ބަލާލެވިފައިވާ މީހެކެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމްވެ، ޙައްޤު ބަޔާންކުރަން ފެށުމާއެކު އެމަންޒަރު މުޅީން ބަދަލުވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. މިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ދެނެގެން ހުރި މީހަކީ ޚުދު ޑިސޯ ޑޮގްއެވެ. ރެޕާރ އެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުންއިރު، ޖަރުމަނުގެ ޖާސޫސީ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ޑިސޯ ޑޮގް އަށް ފާރަލާފައިނުވާއިރު، އޭނާ އެކަން ހުއްޓާލުމުން އޭނާއަށް ފާރަލަމުން އެގެންދަނީ ކީއްވެތޯ އެއް ފަހަރު އޭނާއަށް ސުވާލުކުރެވުނެވެ.

އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. “ބައްލަވާ! ޖާސޫސީ ޚިދުމަތަށް މައްސަލައަކަށް ވެގެން މިއުޅެނީ އަހަރެން ނަމާދުކޮށް އަދި އިސްލާމްދީނުގެ ރިސާލަތު މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭތީ. ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް) ވެސް އިސްލާމްދީނުގެ ރިސާލަތު ފޯރުކޮށްދެއްވުމުން އެހެންވި. އަހަރެން އިސްލާމްދީނުގެ މެސެޖް ފޯރުނުކޮށްދީ ނުވަތަ އެދީނުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުންނަހާ ހިނދަކު އަހަރެންނަކީ އެމީހުންގެ ނަޒަރުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރި މީހެއް ނޫން! އެހެނަސް މިހާރު، އަހަރެންނަކީ އެމީހުންގެ ނަޒަރުގައި ކުށްވެރިއެއް. ސަބަބަކީ ހަމައެކަނި އަހަރެން ޤުރުއާނަށް ތަބާވާކަން. ސަބަބަކީ ހަމައެކަނި އަހަރެން އިސްލާމްދީން ފަތުރަން އުޅޭކަން. (އިންޓަރވިއު ކުރާ ޣައިރު މުސްލިމް މީހާއަށް މުޚާޠަބްކޮށް ދެން ބުންޏެވެ.) އަދި ތިބާގެ އޮވެދާނެ ސުވާލުތަކަށް އަހަރެން ޖަވާބުދޭން މަސައްކަތްކުރާކަން. އެހާރުން ދެން ފަހަރެއްގައި ތިބާގެ ސަލާމަތް ބުއްދި ތިބާ ގާތު ބުނެފާނެ، “އިސްލާމްދީނަކީ މިއީ އަޞްލުވެސް ރަނގަޅު އެއްޗެކޭ. އަހަރެން އަހަރެންނަށްޓަކާ މީތި ޤަބޫލުކުރާނީއޭ.” އެކަމަކު އެމީހުން ބޭނުމެއް ނުވޭ މިހެން ވިޔަދޭކަށް. އެމީހުން ބޭނުންވަނީ، ތިބާ އެސުވާލުތަކާއެކު އެއަށް ޖަވާބު ލިބިނުދީ ހުންނަން. ދެން އެހެން ހުއްޓާ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ސައްދޯއް ތެރެއަށް ވެއްޓޭނީ. ދެން އެނިމުނީ.

އެކަމަކު އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ތިބާ ވާން މިސާލަކަށް ޔޫސުފް ފަދައިން. އޭނާ އަހަންނާއެކު އެއްކޮށް ނަމާދަށް ދާނެ. އޭނާއަށް ކަމެއް ދަމެއް ބޮޑުވެއްޖެއާ އަހަރެންނަށް ގުޅާފަ އަހާނެ، އެއީ ވަރިހަމަ ކޮންމެ ގަޑިއަކަސް. އޭނާ އަހަރެންނާއެކު މައްކާއަށް ދާނެ. އޭނާ އަހަރެންނާއެކު ރޯދަ ވީއްލާނެ. ދެން އަހަރެމެން ކައި، އާއިލާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށް، ތަޢުލީމް ހޯދާ، އެކީގައި އިސްލާމްދީން ފަތުރާނީ! އެމީހުން މިކަން ވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން….. އެކަމަކު މިއީ އަހަރެން ބޭނުންވާ ގޮތް!” ދެން ތައުބާވެފައިވާ ކުރީގެ އެމަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހިނިތުންވެލުމަށްފަހު “ސަލާމް” އޭ ބުނެލައެވެ.
ތެދެކެވެ. ކުރިން، މުޅި ގައިގައި ޓެޓޫ ޖަހައިގެން، ފާޅުގައި މަސްތުވާތަކެތި އިސްތިހާރުކުރަމުން ޝައިޠާނީ މިޔުޒިކްގެ ތެރޭގައި ޣަރަޤުވެފައި ހުރެ، ޅަޒުވާން ސިކުނޑިތަކަށް އެކަންކަން ފަތުރަމުން ދިޔައިރު، އެއީ އެންމެންވެސް ބަލައިގެންފައިވާ ފަންނާނެކެވެ. ނަމަވެސް، އެކަންކަމުން ތައުބާގެ ތައުހީދުގެ ދިދައެއްގެ ކުރިއަށް އަރާހުރެ، މޫނުމަތީން އިސްލާމްދީނުގެ ސާފު ކަމާއި އުޖާލާކަން ފާޅުކުރަމުން ހުރެ ދީނަށް ގޮވާލުމުން އޭނާގެ ސޫރައަކަށް މީޑިޔާގައި ކުރަހާލީ ވަރަށް ނުބައި ތަޞްވީރެކެވެ. އޭނާއާއި އޭނާ އެދީނަކަށް ދަޢުވަތު ދެމުންދިޔަ ދީނަށްވެސްމެއެވެ.
އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރުމަށްފަހު، ޑިސޯ ޑޮގް ގެ ޙަޔާތް މުޅީން ހެޔޮ ބަދަލަކުން ބަދަލުވިއެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ބޮޑު ޢާއިލާގެ ތެރެއަށް އިތުރު ވެގެން މިދިޔައީ އިތުރު މެމްބަރެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުރުގައިވާ ނުދަންނަ މުސްލިމް މީހާއަކީވެސް މިއަދު ޑިސޯ ޑޮގްގެ އަޚަކަށް ނުވަތަ އުޚްތަކަށް ވީއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މުސްލިމުން ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ނިކަމެތިކަން، މުސްލިމް އަޚެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން މިހާރު ޑިސޯ ޑޮގްވެސް ތަޙައްމަލުކުރަމުންދިޔައެވެ. އޭނާގެ ހުނަރުވެރިކަން ބޭނުންކޮށްގެން އެކަންކަމަށް ވެވެން އޮތް ޤުރުބާނެއް ވާން އޭނާ ހުރީ ތައްޔާރަށެވެ. ރެޕް މިޔުޒިކްގެ ޝައިޠާނީ ޢަމަލު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، އޭނާ ދެން ވެގެން ދިޔައީ އެމުސްލިމުންގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށް މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ހޭލުންތެރިކަން ފަތުރަން އިސްލާމީ ނަޝީދު (މަދަހަ) އުފައްދާ ފަރާތަކަށެވެ. އަދި ހުޅަނގުގެ އަނިޔާވެރިކަން ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ މުސްލިމުންގެ ޙާލަތާމެދު މީސްތަކުން ޙަމްދަރުދީވުމަށް އޭނާ ވަކާލަތުކުރަމުން ދިޔައެވެ.

ޙައްޤު ބަޔާންކުރުމުގައި ޑީސޯ ޑޮގް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޖެހިލުން ކުޑަ ނަމޫނާއަކަށެވެ. އެމެރިކާގެ ނޫހަކަށް އެއްފަހަރު އޭނާ ދިން ބަސްދީގަތުމެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. “އަހަރެންގެ އަޑު ބޭނުންކޮށްގެން މީސްތަކުންނަށް ޙައްޤު ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ އަހަރެންގެ ޒިންމާއެއް. އަދި ޙައްޤަކީ، ޖިހާދަކީ ޒިންމާއެއްކަން.”
ޑީސޯ ޑޮގްގެ ޖިހާދީ ނަޝީދު (މަދަހަ)ތަކަކީ، އޭނާ ބުނާ ގޮތުން މުސްލިމުން ދިފާޢުގައި ތެދުވުމުގެ ޙައްޤު އޮންނަން ޖެހޭކަން ހާމަކުރުމަށް އޭނާ ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތެކެވެ.

އިންޓަރވިއުއެއްގައި އެއްފަހަރަކު އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. “އަހަރެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިސްލާމީ ގޮތްތަކަށް ރެޕްކުރާ މީހެއް، އަނިޔާވެރިކަމަށް ގޮވާލާނަމަ، އޭނާ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެމާނަކުރަނީ ދިފާޢުވުމުގެ ވާހަކަ. އަހަރެންވެސް ވާނެ ޢިރާޤު ހަނގުރާމައަށް “އެންޖެލްސް ކްރައި ބްލެކް ބްލޫޑް” ކިޔާ ލަވައެއް ހަދާފައި. އޭގައި އަހަރެން ގޮވާލާފައިވާނެ އެއްބައިވަންތަކަމަށާއި، ދިފާޢަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް. އަހަރެން ޤަބޫލުކުރަނީ އެއީ ހަމަ އެކަން ކުރަން އެންމެ ރަގަޅު ގޮތެއްކަމަށް. އަހަރެންނެއް ނުބުނަން މީހަކު މިތާ ޖަރުމަނުގައި މީހުން ކަތިލާށެކޭ. އަދި މިތާ ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އުފައްދާށެކޭ ވެސް. އެކަމަކު އަހަރެން މިބުނަނީ މީހުންގާތު ކިޔާދޭން ޖެހޭ އެޤައުމުތަކުގައި އެކަންކަން ވަމުންދާގޮތް. އެކަން އެނގުން އެއީ އެމީހުންގެވެސް ޙައްޤެއް!”
ޑީސޯ ޑޮގް ނުވަތަ ފަހުން ކިޔާ ގޮތުން ނަމަ އަބޫ މަލީޤް އޭނާގެ ޤަބޫލުކުރުން ބަޔާންކޮށްދޭން ލިބޭ ފުރުޞަތެއްގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަކޮށްދެއެވެ. އެއްފަހަރަކު އެމެރިކާގެ ނޫހަކުން ޑީސޯ ޑޮގްއަށް ސުވާލެއް ކުރިމަތިކުރެއެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުން، އެއްފަހަރަކު އެމެރިކާގެ 2 ސިފައިންގެ މީހަކަށް ބަޑިޖަހާ މަރާލި މީހަކު އެކަން ކުރުމުގައި ހިތްވަރު ލިބިފައިވަނީ ޑީސޯ ޑޮގް ގެ މަދަހަތައް އަޑުއަހައިގެންކަމަށް ބުނެއެވެ. އެހެންކަމާއެކު، ޖަރުމަނުގެ ސަރުކާރުންވެސް އެކަން ވަނީ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ބަލަން ފަށާފައެވެ. އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އެމެރިކާގެ ނޫހަކުން ސުވާލުކުރުމުން ޑީސޯ ޑޮގް ނިކަން ޘާބިތުކަމާއެކު ބުނެފައިވެއެވެ. “އެ އަޚާ އެމަރާލީ ޢާއްމު މަދަނީ ރައްޔިތުންނެއް ނޫން. އޭނާ އެމަރާލީ ހަނގުރާމަވެރި އަސްކަރީންތަކެއް. މުސްލިމުން މަރަން ދިޔުމުގެ މަގުމަތީގައި ތިބި ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް.”

އޭނާ މިފަދައިން ހުޅަނގުގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި މަސައްކަތްކުރަން ފެށުމުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ޖަރުމަނުގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފަށައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ދައްކާ ހުއްޖަތްތަކުގެ ސަބަބުން ސީދާ އޭނާގެ ވާހަކަތަކާ ހުރެ އޭނާ ހައްޔަރުކުރާ ވަރަށް ސަރުކާރަށް ހެއްކެއް ނުލިބުނެވެ. ދެން ސަރުކާރުން ބަލަމުން ދިޔައީ، އޭނާ ރެޕް އާރޓިސްޓެއް ގޮތުގައި އުޅުނު އިރު އަރައިގެންފައިވާ ކުށްތަކަށް އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވޭތޯކަމަށް ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެއްފަހަރު އޭނާ ޖަލަށް ލާ އޭނާގެ ދުލުގައި ކަސްތަޅު އެޅުވޭތޯ ޖަރުމަނުގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަހަރުވެސް، ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކައިގެން ކުރީގެ ޑީސޯ ޑޮގް ނުވަތަ ފަހުން ބަލާޣާތްތެރި ވާހަކަދެއްކުންތެރި ދާޢީ އަބޫ މަލީޤް ޖަލު ޙުކުމުން ސަލާމަތްވީއެވެ.

ޖަރުމަނު ދޫކޮށް އެހެން ޤައުމަކަށް ގޮސް ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވެދާނެތީ ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން ދިޔައީ އޭނާ ހުއްޓުވޭތޯވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ސަރުކާރަށް ޙަވާލުކުރަން ބުނެފައިވެއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނިއުޔޯރކް ޓައިމްސް އިން އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ބުނެފައިވެއެވެ. “އަހަރެން ބުނިން އަހަރެންނަށް މިއުޅެނީ އޭތި ގެއްލިގެންނޭ.”
ސަރުކާރަށް އަދި އެހެން ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރަށްވެސް އަތުނުވެ އެއްޒަމާނެއްގައި ދުނިޔޭގައި ނަންވިދާލި ޑީސޯ ޑޮގް ސޫރިޔާގެ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެންމެފަހުން ސޫރިޔާއަށް އެތެރެވިއެވެ. އޭގެފަހުން އޭނާގެ މާ ގިނަ ޚަބަރުތަކެއް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔެއަށް ޢާއްމެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ސޫރިޔާގެ ލަތާކިޔާގެ ރަށްބޭރުގެ ކޯރެއްކައިރީގައި އޭނާ ހިތްހަމަ ޖެހުމާއެކު އުޅެމުންދަނިކޮށް ފެނިފައިވާ ވީޑިޔޯއެއްވަނީ ދުނިޔެއަށް ޢާއްމުވެފައެވެ. ސިފައިންގެ ޔުނީފޯރމެއް ލައިގެން ދުނިޔޭގެ އުފާތަކާއި ފަސޭހަތައް ދޫކޮށް ޖިހާދުގެ ހަތިޔާރު އުފުލާފައި ހުރި ކުރީގެ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިއަދު ހުރީ އާދައިގެ މުޖާހިދެއްގެ ދަރަޖާގައެވެ. ނަމަވެސް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާއާއި އެންމެ ދަށުގެ މުޖާހިދާ ދެމެދު ހުރި ތަފާތު ވިސްނޭނެ މީހަކަށް ޑީސޯ ޑޮގް ގެ އެ އިޚްތިޔާރުގެ މޮޅުކަން ހާމަވާނެއެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތީން ފެންނަމުންދަނީ އުފާވެރިކަމާއި ހަމަޖެހުމެވެ. އެތައް ދުވަހަކަށްފަހު ލޯބިވާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުވާ މީހެއްގެ މޫނުމަތީންވެސް ނުފެންނާނެ އުފާވެރިކަން އޭނާގެ މޫނުމަތީން ދިޔައީ ފެންނަމުންނެވެ.
ސޫރިޔާގެ ޖިހާދަކީ ޑީސޯ ޑޮގް އަބޫ މަލީޤްއަށް އަދި ފަހުން އޭނާ އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ނަންކަމުގައިވާ އަބޫ ޠަލްޙާ އަލްއަލްމާނީގެ ޙަޔާތުގެ އެންމެ ފަހު މަޤްޞަދުކަމުގައި ވިއެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު ދަ ނިޔުޔޯރކް ޓައިމްސްގައި އޭނާއާ ބެހޭގޮތުން ޖަހާފައިވާ ލިޔުމެއް ނިންމާލަމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

“އޭނާގެ ޙަޔާތުގެ އެންމެ ފަހު މަޤްޞަދާމެދު އޭނާގެ މޯބައިލް ފޯނުގެ ވޮއިސްމެއިލް އެއްވެސް ސިއްރެއްނުކުރެއެވެ. އޭނާގެ އަޑުން ރިކޯރޑްކޮށްފައިވާ ވޮއިސްމެއިލްގައި ވަނީ “އެންމެ ރީތިކަމަކީ ޝަހީދުވުމެވެ. އެންމެ ބޮޑީ ﷲ އެވެ!”

ތެދެކެވެ. އަބޫ ޠަލްޙާ އަލްއަލްމާނީ، ނުވަތަ ދުނިޔެ ކުރިން ދެކެފައިވާ ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު ރެޕް އާރޓިސްޓް ޑީސޯ ޑޮގް އޭނާގެ ހަޔާތުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް އެދަނީ ނިންމަމުންނެވެ. ސޫރިޔާގެ ޖިހާދުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެފައިވާކަން މުޅި ދުނިޔެ މިއަދު ދެކެފިއެވެ. އެޖިހާދުގައި އޭނާ މިހާރުވަނީ ނުހަނު ބޮޑަށް ޒަޚަމްވެސް ވެފާމެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އުފާތަކާއި ލައްޒަތު ވިއްކާލުމަށްފަހު، އަބޫ ތަލްޙާ އެ ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ މަގެއްގެ މަތިވެރިކަމާއެވެ! މާތް ﷲ އަބޫ މަލީޤްއަށް ޙައްޤުގެ މަގުގައި ހުރުމުގައި ޘާބިތުކަން ދައްކަވާށިއެވެ! އާމީން!

1 ޚިޔާލު
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

  1. ައާމީން

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!