• ޖަރުމަނުގެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ ބުރާކް ކަރަން

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރުކަން ވިއްކާލާ އާޚިރަތް ގަނެލި ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ސްޓަރ

ސޫރިޔާގައި ކާފަރު ޢަލަވީންނާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޒުވާން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ މުސްލިމް ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށްވާ ބުރާކު ކަރަން މިދިޔަ މަހު ސޫރިޔާގެ ހަނގުރާމާގައި ޝަހީދުވެދިޔަ ޚަބަރު ޖަރުމަނުގެ ރައްޔިތުން އަހަމުން އެދަނީ ޙައިރާންކަމާއެކުއެވެ. އެއުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ އޭނާގެ ފުޓްބޯޅާގެ ޙަޔާތް ނިންމާލީ އެއަށްވުރެ ވަކި މަތިވެރި ކޮން ޝަރަފެއް ލިބޭނެކަމަށްބާވައޭ އެމީހުން ބުނަމުންދެއެވެ.

ޢުމުރުން މިހާރު 26 އަހަރުގެ ބުރާކު ޝަހީދުވެފައިވަނީ އަޒާޒުކިޔޭ ރަށަށް ސޫރިޔާގެ ޢަލަވީ ޝީޢީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބޮންއަޅާ ރަށް ސުންނާފަތިކޮށްލުމުގެ ޙާދިޘާގައެވެ. ދުނިޔޭގެ ރީތިކަމާއި ދަޅަތައް ބުރާކު ކަރަން އަށް މުޙިއްމު ނުވިއެވެ. ޖަރުމަނުގެ ފަސޭހަ ދިރިއުޅުން އެއީ އޭނާގެ މަޤްޞަދެއްކަމުގައިނުވިއެވެ. އެހެނަސް އޭނާގެ އިޚްތިޔާރަކަށްވީ އެހުރިހާ އުފަލެއް ދޫކޮށް، އުނދަގުލުން ފަސޭހަ ހޯދާށެވެ. ޖިހާދުކޮށް ޝަހީދުވާށެވެ.

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ބުރާކު އަކީ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ވިދާލި އެއް ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މިހާރު ޖަރުމަނުވިލާތުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންކަމުގައިވާ ރިއަލް މެޑްރިޑް ގެ ސަމީ ކިދެއިރާ އަދި ކެވިން-ޕްރިންސް ބޯޓެންގ އާ އެކު ބުރާކު ވަނީ އެދުވަސްވަރު ފުޓުބޯޅާގެ ޙަޔާތުގެ ކުރީގެ ދުވަސްކޮޅު ހޭދަކޮށްފައެވެ. ބުރާކު އޭނާގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރ ދެމެހެއްޓިނަމަ، މިއަދު އޭނާއަކީ ކިދެއިރާމެން ފަދައިން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިއަކަށްވާނެ ކަމީ ޝައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ.

burak-karan-kadro-640

ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި ކުލަބް މުބާރާތްކަމުގައިވާ ބުންޑަސްލީގާގެ ކުލަބުތައް ކަމުގައިވާ ހަމްބާރގްގެ އިތުރުން ހެނޯވާ 96 ގެ ވެސް ޒުވާން ޓީމްގެ ހުނަރުވެރި ފުލްބެކްއެއްގެ ގޮތުގައި ބުރާކު ވަނީ ކުޅިފައެވެ. އޭރުވެސް ބުރާކުއަކީ ދީނީ އަޅުކަންތަކަށް ފަރުވާ ބެހެއްޓި ޒުވާނެކެވެ. ހެނޯވާ 96 ގެ ކޯޗު މާރކަސް އޯލަމް، ބުރާކާ މެދު ބުނެފައިވެއެވެ. “ކަރަން އަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދީންވެރި ކުއްޖެއް. އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް އޭނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު 5 ނަމާދު ބަރާބަރަށް ކުރޭ.”

އަދިވެސް ކޯޗު ބުނެފައިވެއެވެ. “އެ މައްސަލައެއް ނެތް އަހަރެމެން ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުން ދިޔަސް، ނުވަތަ އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ދަތުރަކު ގޮސް އުޅުނަސް، ދުވާލަކު 5 ފަހަރު އޭނާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފަ އެކަނިން މައްކާއަށް ކުރިމަތިލާހުރެ 5 ނަމާދު ކުރާނެ.” “އޭނާއަކީ ވަރަށް މަޖާވެސް ކުއްޖެއް. އޭނާއަކީ އެކުގައި މަޖާކޮށް ސަކަރާތް ޖަހާލަންވެސް ވަރަށް ފަސޭހަ ކުއްޖެއް.” ބުރާކު ކަރަންގެ ކުރީގެ ކޯޗު އޭނާއާ މެދު ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާގެ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ޖަރުމަނުގެ ޤައުމީ ޓީމުތަކުން އޭނާ ވަނީ ޖާގަ ހޯދާ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަށާއި 17 އަހަރުން ދަށުގެ ޖަރުމަނުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް އެތައް ކާމިޔާބެއް ހޯދާ ދިނުމުގައި ޙިއްސާވެފައެވެ.

އެހެނަސް، ފުޓްބޯޅާގެ ދުނިޔެއިން ލިބެމުންދިޔަ މުދަލާއި މަޝްހޫރުކަމަކީ މި ޒުވާްން މުސްލިމް ކުޅުންތެރިޔާއަށް މާބޮޑު ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމުގައި އަދި އޭނާ ހެއްލުންތެރިކުރުވި ކަމެއްކަމުގައިވެސް ނުވިއެވެ. އޭނާގެ ބޭބެ މުސްޠަފާވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. “މުދަލާއި (ފުޓްބޯޅާގެ) ކެރިއަރ އެއީ އޭނާއަށް އެހާ މުޙިއްމު އެއްޗެއް ނޫނެވެ.”

ޖަރުމަނުގެ ހުނަރުވެރި އުއްމީދީ ޒުވާންކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމަށްފަހު ޢުމުރުން އެންމެ 20 އަހަރުގައި ބުރާކު ކަރަން ފުޓްބޯޅާގެ ޙަޔާތް ނިންމާލީ 2008 ގައެވެ. އޭނާއާ އެކު ދަސްކުރަން އުޅުން އެހެން ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ކަމުގައިވާ ކިދެއިރާ ފަދަ އެހެން ކުޅުންތެރިން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންނަށް ވެގެން ދިޔައިރު ބުރާކު ކަރަން ނިންމީ އޭނާގެ ޒުވާން ޢުމުރު ދީނަށްޓަކާ ހޭދަކުރުމަށެވެ.

ދުވަސްތައް ހޭދަވަމުން ދިޔައެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު ސޫރިޔާގެ ޖިހާދު ހޫނުވެ، ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ އަނިޔާވެރިކަން މުސްލިމް ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ބާލާ މަންޒަރު ފެނުމުން ސޫރިޔާގެ މުސްލިމުންގެ ދިފާޢުގައި ތެދުވުމަށް ބުރާކު ކަރަންވެސް ކުރެވުނު ކަމެއް ކުރުމަށް ނިންމިއެވެ. އޭނާ އިންތިޒާރުކުރަމުން އައި ދަނޑިވަޅެއް އައި ފަދައެވެ.

އެންމެ ފަހުން 2013 ވަނަ އަހަރު ބުރާކު ކަރަން ޖަރުމަނުގެ ފަސޭހަ ދިރިއުޅުން ދޫކޮށް ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސޫރިޔާއަށް ހިޖުރަކުރިއެވެ. އެއަށް ފަހު އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ތުއްތު ދެދަރިންވެސް ސޫރިޔާއަށް ހިޖުރަކުރިއެވެ. ސޫރިޔާގެ ޖިހާދުގައި ބުރާކު ކަރަން ގުޅުނީ ޖަބްހަތުއް ނުޞްރާ ކިޔާ ޖަމާޢަތަކަށެވެ. އެއީ ސޫރިޔާގެ ޖިހާދުގައި މުސްލިމް މުޖާހިދުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހުނަރުވެރި އެންމެ ވަރުގަދަ ޖަމާޢަތްވެސް މެއެވެ. ޖަބްހަތުއްނުޞްރާގެ ވަރުގަދަކަމާހުރެ އެމެރިކާއިންވެސް މިހާރުވަނީ ޖަބްހަތުއްނުޞްރާއަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްކަމަށް ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް، ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންވަނީ ޖަބްހަތުއްނުޞްރާއަކީ އެމީހުންކަމަށާއި، އެމީހުންނަކީވެސް ޖަބްހަތުއްނުޞްރާކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާއާ ދެކޮޅު ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއްވެސް އެމައްސަލާގައި ކޮށްފައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، ޖަބްހަތުއްނުޞްރާއާ ގުޅުމަށްފަހު ބުރާކު ކަރަން އޭނާގެ އުއްމީދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ޖިހާދުކުރަން ފެށިއެވެ. އެހެންޏާ ނަޞްރެވެ. ނޫނިއްޔާ ﷲގެ މަގުގައި ޝަހާދަތެވެ. މިދެކަމުން މާތްﷲ ބުރާކު ކަރަންއަށް ހިންމަވައިދެއްވީ ޝަހާދަތެވެ. މިދިޔަ މަހު ސޫރިޔާގެ ސަރުކާރުން އަޒާޒަށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާތަކުގައި ޒުވާން ބުރާކު ކަރަން ޝަހީދުވެ ދިޔައީއެވެ. ދުނިޔޭގެ ލޯތަކަށް އޭނާ މަޝްހޫރުވާން ބޭނުންނުވީއެވެ. ފުޓްބޯޅާގެ ދުނިޔޭގައި އޭނާ ކުރިއަށް ދިޔަނަމަ، މިއަދު މުޅި ދުނިޔެވެސް އޭނާގެ ނަން ދެނެހުރީހެވެ. އަދި އޭނާގެ ފޮޓޯތައް ނޫސްތަކަށާއި ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ދެއްކަ ދައްކާ ހުރީހެވެ. ނަމަވެސް ބުރާކު ކަރަންގެ އެދުން އެއާ ތަފާތެވެ. އޭނާގެ އެދުންކަމުގައިވާ ﷲގެ ރުއްސެވުން ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގައި އޭނާ ކާމިޔާބު ހޯދައިފިއެވެ. ޤިޔާމަތްދުވަހުން އޭނާ ހޯދި ކާމިޔާބީގެ ތަފާތު އޭނާ ދެކޭނެކަން ކަށަވަރެވެ. އޭނާ ދުނިޔެ ޤުރުބާންކޮށް އާޚިރަތް ގަނެލައިފިއެވެ.

މާތް ﷲ ބުރާކު ކަރަންގެ ޤުރުބާނީ ޤަބޫލުކުރައްވާ ޝަހީދުންގެ ތެރެއިން އޭނާ ލައްވާށިއެވެ. އާމީން!

6 ޚިޔާލު
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

  1. އާމީން!

  2. އާމީން

  3. އާމީން

  4. AAMEEN

  5. aameen

  6. aameen ya rabbala aalameen….. Ya Allah! dhuniyeyge eki kankolhuthakugai aniyaa libemundhaa muslim akhunnaa ukhthunnah kehtherikan dhehvavaa, emmehaa kaafarun nikamethi kurahvaa bali kurahvaandheyve!! aameen, summa aameen )’:

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!