ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް

ނައިބު ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް