ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ފަހު ހިގާލުން

އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ފަހު ހިގާލުން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް

އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ފަހު ހިގާލުން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް

އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ފަހު ހިގާލުން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް

އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ފަހު ހިގާލުން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް

އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ފަހު ހިގާލުން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް

އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ފަހު ހިގާލުން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް

އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ފަހު ހިގާލުން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް

އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ފަހު ހިގާލުން | ފޮޓޯ : މުޙައްމަދު ވަސީމް