ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމްއާއި ކޯލިޝަން ހެދުމަށް އިއުލާންކުރުން

އަދާލަތު ޕާޓީ ނޫސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

އަދާލަތު ޕާޓީ ނޫސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

އަދާލަތު ޕާޓީން ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސެއްގެ ތެރެއިން | ފައިލް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

އަދާލަތު ޕާޓީ ނޫސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

އަދާލަތު ޕާޓީ ނޫސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

އަދާލަތު ޕާޓީ ނޫސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް