ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: ޤާސިމް އާއި މައުމޫނު ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސް މައުމޫން އާއި ޤާސިމް ބައްދަލުކުރައްވަނީ | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް މައުމޫން އާއި ޤާސިމް ބައްދަލުކުރައްވަނީ | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް މައުމޫން އާއި ޤާސިމް ބައްދަލުކުރައްވަނީ | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް މައުމޫން އާއި ޤާސިމް ބައްދަލުކުރައްވަނީ | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް މައުމޫން އާއި ޤާސިމް ބައްދަލުކުރައްވަނީ | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް މައުމޫން އާއި ޤާސިމް ބައްދަލުކުރައްވަނީ | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް މައުމޫން އާއި ޤާސިމް ބައްދަލުކުރައްވަނީ | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް މައުމޫން އާއި ޤާސިމް ބައްދަލުކުރައްވަނީ | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް މައުމޫން އާއި ޤާސިމް ބައްދަލުކުރައްވަނީ | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް މައުމޫން އާއި ޤާސިމް ބައްދަލުކުރައްވަނީ | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް މައުމޫން އާއި ޤާސިމް ބައްދަލުކުރައްވަނީ | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް މައުމޫން އާއި ޤާސިމް ބައްދަލުކުރައްވަނީ | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް މައުމޫން އާއި ޤާސިމް ބައްދަލުކުރައްވަނީ | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް މައުމޫން އާއި ޤާސިމް ބައްދަލުކުރައްވަނީ | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

ރައީސް މައުމޫން އާއި ޤާސިމް ބައްދަލުކުރައްވަނީ | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް

ޤާސިމް | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަސީމް