އިތުބާރާއި އިތުރު ބާރު ހިތްތަކަށް ގެނެސްދިން “ކުޑަ” މުޖާހިދު – އަބުލް މަރްޟިޔާ

އެމެރިކާގެ ލަޝްކަރުތައް ޢިރާޤުގެ ބިމަށް ވަދެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ. ފައްލޫޖާގެ ފުރަތަމަ ހަނގުރާމަ ހިނގުމުގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ޔަމަނުގެ މާތް ބިމުން ހިތްވަރުގަދަ މުޖާހިދަކު ޢިރާޤުގެ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިޔައެވެ. އެއީ، އިސްކޮޅުން ކުރު، ހަށިގަނޑު ހިމަތޮޅި “ކުޑަ ކުޑަ” ކުއްޖެކެވެ. އައްޝައިޚް އަބޫ އަނަސުއް ޝާމީ، އޭނާ ސިފަކުރައްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، “ތިބާގެ އަތްމުށުގެ ތެރެއަށް އޭނާ ލެވިދާނެ” ހާ އޭނާ ކުޑަ ކަމަށެވެ. އޭނާ ދެކެފި ލޮލަކަށް އެއީ ވަރުގަދަ ޝަޚްސިއްޔަތެއްގެ ވެރިއެއްކަމަށް ހީއެއް ނުކުރާނެއެވެ. އެއީ، ކުޑަ ކުޑަ އަބުލް މަރްޟިޔާއެވެ. އެހެނަސް، އަބުލް މަރްޟިޔާ، އޭނާގެ ނަން ތާރީޚްގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވަނީ އޭނާގެ އިސްކޮޅުގެ ދިގުމިނަކުން ނޫނެވެ. ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ބިޔަ ކަމަކުން ނޫނެވެ. އެހެނަސް، އޭނާގެ އީމާނާއި ނަމޫނާއެއްފަދަ ކެރުންތެރިކަމާއި ހިތްވަރުންނެވެ.

ބުއްދިވެރިން ބުނެއުޅެއެވެ. “މީހަކަށްވާ މީހުން، ނަޒަރުގެ ތެރެއަށް ފެންނާނީ ދަތިދުވަސްތަކުގައެވެ. އޭރުން، ލީޑަރުން އުފެދިދެއެވެ. އަދި ބާޠިލް އެއްފަރާތްވެ، ޙައްޤު ފާޅުވެދެއެވެ.” އަބުލް މަރްޟިޔާއަށް އޭނާގެ ނަޞީބުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީ ފައްލޫޖާގެ ބިރުވެރި ހަނގުރާމައާ ޖެހުމުންނެވެ. އެއީ ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފްގެ ސާލު އޭނާގެ ކޮނޑުގައި އެޅުމަށް މެދުވެރިވި ޙާދިޘާއެވެ. އެހާރުން ބިރުވެރިކަމުގެ ޖުއްބާއެއް އޭނާ ލިއެވެ. އަދި ފަޚުރުވެރިކަމުގެ ތާޖް އޭނާ އެޅިއެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ރުޅިވެރި ސިންގާވެސް އޭނާގެ ފަހަތަށް ވަދެ ފިލާހާވެއެވެ. އަދި ކިއެއްތޯއެވެ، ހިތްވަރުގަދަ އަބްޠާލުންވެސް ޙަމަލާދެނީ އޭނާގެ ޙަމަލާއަށް ފަހުއެވެ.

ފައްލޫޖާގެ ހަނގުރާމަ ފެށިއްޖެއެވެ. މުސްލިމުންގެ އަތުން ފައްލޫޖާ ފޭރިގަތުމަށްޓަކާ އެމެރިކާގެ ލަޝްކަރުތައް ރޭވުންތައް ރާވާ، ތާއަބަދު ހަމަލާދެމުންދާން ފަށައިފިއެވެ. ފައްލޫޖާ އާއި އެރަށުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޙިމާޔަތުގައި ރަށް ބެލެހެއްޓުމަށް މުޖާހިދުން ޕެޓްރޯލްކުރަން ނިކުތުމުގެ އަމުރު އަތުވެއްޖެއެވެ. ރަށުގެ މައި ދޮރޯށިތަކާއި އެހެނިހެން މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އަބުލް މަރްޟިޔާ އާއި އެހެނިހެން މުޖާހިދުންވެސް ފޯރިމަރަމުން ދިޔައެވެ.

އެމެރިކާގެ އިންޒާރުތައް ވަރުގަދަވަމުން ދިޔައެވެ. އެމީހުންގެ އުކުޅުތައް ބަދަލުކޮށް، ޙާލަތު ތަފާތުކުރުވަމުންދާން ފަށައިފިއެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ދުން މާދުރުދުރުން ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ. ޙާލަތު އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ސީރިއަސް ވަމުން، ހޫނުވަމުންނެވެ.

އެއްދުވަހަކު، ފައްލޫޖާގެ އެއްފަރާތު ދޮރަކުން އެމެރިކާގެ ޓޭންކަރެއް ކުއްލިއަކަށް ރަށުތެރެއަށް ވަދެގެންފިއެވެ. ބާރު ދުވެލީގައި ބިމުގެ ހިރަފުސް ބުރުވާނަގަމުން އަރައިގަންނަމުން އެއަންނަނީ ދެން ނުނިކުންނާނަމޭ ބުނާ ފަދައަކުންނެވެ. މުސްލިމުން ބަލިކޮށް މުސްލިމުން އަތުން މުސްލިމުންގެ ބިން އަތުލުމަށެވެ. ޒަމާނީ ވަރުގަދަ ބަރުހަތިޔާރާ އެކީއެވެ. މުޖާހިދުންގެ ނިކަމެތި މަދު ހަތިޔާރުގެ ކުރިމަތީގައި ބޮޑާވަމުންނެވެ.

މިމަންޒަރު ބަލަން މުޖާހިދުން އަންތަރީސްވެފައި ތިއްބެވެ. އިރުކޮޅަކުން ފެނުނީ، ކުޑަ ކުޑަ ނިކަމެތި އަބުލް މަރްޟިޔާ އޭނާގެ ރޮކެޓް ލޯންޗަރު ކޮނޑުމައްޗަށް ލައިގެން ނުކުމެ، ޓޭންކަރުގެ ކުރިމައްޗަށް އެރިތަނެވެ. އެދެމެދު ދުރުމިނުގައި ހުންނާނީ އެންމެ ވިއްސަކަށް މީޓަރެވެ. ބިރުކުޑަ، ހިތްވަރު ގަދަ އަބުލް މަރްޟިޔާ އެދައްކައިދިނީ ހަތިޔާރުގެ މަދުކަމަކުން، ހަށިގަނޑުގެ ކުޑަކަމަކުން އީމާންކަމެއް ނުސިހޭނެކަމެވެ. އޭނާގެ ބިރުކުޑަ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ކާފަރުންގެ ހިތްތަކަށް ޒަލްޒަލާއެއް ގެނުވިފަދައެވެ. އެބިރުކުޑަކަމުގެ ސަބަބުން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ކާފަރުންގެ ހިތްތަކަށް ސިހުން ގެނުވައިފިއެވެ. ގުނަންތަކަށް ލޮޅުން ގެނުވައިފިއެވެ.

ދެން އޮތީ ދެކަމަކުން އެއްކަމެކެވެ. ފުރަތަމަ އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ޙަމަލާދިނުމެވެ. ނުވަތަ ފުރަތަމަ ފިނޑި އެހެނަސް ކިބުރުވެރި ކާފަރުކަލޭގެ ޙަމަލާދިނުމެވެ. އާނއެކެވެ. އީމާންކަމުގެ ޘާބިތުކަމުގައި ހުރި ހިތެއްގެ ކުރިމަތީ، ތުރުތުރުލަމުން ދިޔަ ފިނޑި ހިތަކަށް ލިބޭނީ ކޮން އިސްކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ކާފަރުންގެ ޙަމަލާ ތައްޔާރުވުމުގެ މާކުރިން، އަބުލް މަރްޟިޔާގެ އަވަސްކަމާއި ހުށިޔާރުކަމާއެކު އާރްޕީޖީއިން ވަރުގަދަ ޙަމަލާއެއް ޓޭންކަރަށް އަމާޒުކޮށްފިއެވެ.

ދުންކަނޑާފައި ދިޔަ ޙަމަލާ ގޮސް ސީދާ ވަދެގެން އެދިޔައީ ޓޭންކަރުގެ ހަދަފަށެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ އަބުލް މަރްޟިޔާއަކީ، އަމާޒަށް ޙަމަލާދިނުމުގެ ބިމުގެ ދަރިއެކެވެ. އާދެ ޔަމަނުގެ ފަޚްރުވެރި ބަޠަލެކެވެ. ޔަމަނުގެ މީހުންނަކީ، އަމާޒަށް ޙަމަލާދިނުމުގައި މިޒަމާނުގައި ނަމޫނާ ބައެކެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުން ޢާއްމުވުމާއި، ހެވިކަމުގެ އުކުޅުތައް ދަސްކޮށްދެވޭތީއެވެ. މިފަދަ ހިތްވަރުގަދަ ދަރީން ތައްޔާރުކުރެވޭތީއެވެ.

އަބުލް މަރްޟިޔާގެ މި ހިތްވަރު ގަދަކަން ފެނިފައި މުޖާހިދުންނަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބިއްޖެއެވެ. އިތުބާރު ތާޒާވެއްޖެއެވެ. ހިތްވަރު އައު ވެއްޖެއެވެ. ޖިހާދުގެ ޖޯޝް އުތުރި އަރައިގެންފިއެވެ. ﷲގެ ޢަދުއްވުން ދެކެ އޮތް ބިރު ކެނޑެން ފަށައިފިއެވެ. އަބުލް މަރްޟިޔާއަކީ މިފަދައިން މުއުމިނުންނަށް ހިތްވަރުލައިދޭ ވަރުގަދަ ނަމޫނާ ފަހުލަވާނަކަށް ވެއްޖެއެވެ.

އެވަރުން އަދި ނިމުނީކީ ނޫނެވެ. އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ބިރުކުޑަކަމާއި ހިތްވަރުގެ ވާހަކަ އޮތީ ކުރިއަށެވެ. އަބުލް މަރްޟިޔާގެ އަވަސް ޙަމަލާގެ ކުރިމަތީގައި ގުޑިލަން ނުކެރިފައި އޮތް ޓޭންކަރު މިހާރު އޮތީ ފުނޑި ސުންނާފަތިވެފައެވެ. ބޮޑާކަމާއި ކިބުރުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުން އައި އެޓޭންކަރުން މިހާރު ގުން ކިޔާފައި ނުކުމެގެން އެއަންނަނީ ކަޅު ދުމެވެ.

އެހެންޏާ، މުޖާހިދަކު ޓޭންކަރަކަށް ޙަމަލާ ދީފިނަމަ، ދެން އެޓޭންކަރެއް ބަލާ ފާސްކުރުމަށް އެހެން މުޖާހިދުންގެ އެހީތެރިކަމަށާއި މަދަދަށް އެދެން ޖެހެއެވެ. ޙަމަލާގެ ކާމިޔާބު ވަޒަން ކުރެވޭނީ ޓޭންކަރުގެ ނިވަލުގައި ތިބި ޢަދުއްވުން ނިމިދިޔަކަން ޔަޤީންކުރެވުމުންނެވެ. އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ޙަމަލާގައި ފުނޑާލެވުނު ޓޭންކަރު ބަލާ ފާސްކުރުމަށް އެހެން މުޖާހިދުން ދާކަށް ނުޖެހުނެވެ. އެންމެންގެ ލޯކުރިމަތީގައި އަބުލް މަރްޟިޔާ އޭނާގެ ރޮކެޓް ލޯންޗަރު ބިންމަތީގައި ބޭއްވިއެވެ. އަދި އަތު ބަޑިއެއް ނަގާ ޓޭންކަރާ ދިމާލަށް ގިނިކަންޏާ ހިނގައިގަތެވެ.

ޓޭންކަރާ އަރާ ހަމަވުނުން، ދެވުނު ޙަމަލާގެ އަމާޒަށް ބަލާލިއެވެ. ބަލިކަށި ޢަދުއްވުންނަށް އަބުލް މަރްޟިޔާގެ އިތުރު ތަފާލަކަށް ބޭނުމެއް ނުޖެހުނެވެ. ނަރަކައިގެ އެންމެ އަޑިއަށް ކުރަން އޮތް ދަތުރު އެމީހުން ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ފަށައިފިއެވެ. “ކުޑަ ކުޑަ” އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ހަމަލާގެ ވަރުގަދަކަމާއެވެ.

އަބުލް މަރްޟިޔާގެ އަތް މައްޗަށް މާތް ރަސްކަލާނގެ އެތައް ނަޞްރެއް ދެއްވިއެވެ. ބަލާމީހުން ޙައިރާން ކުރުވަނިވި ކުޅަދާނަކަމާއެކު، ﷲގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަކުރުން އެއީ އޭނާގެ ހިތުގެ ފިނިކަމެއްކަމުގައި ވިއެވެ. މިކުޑަކުޑަ ސިންގާއެއް ފަދަ އަބުލް މަރްޟިޔާގެ އެންމެ ޚާއްޞަކަމަކީ، އެހެން އަޚުންގެ ހިތްތަކަށް އިތުބާރާއި އިތުރު ބާރު ގެނެސްދޭކަމެވެ. ހިތްވަރާއި ޖޯޝް އައު ކުރުވާކަމެވެ.

އެލްބީސީ ޗެނަލުން ދެއްކި އިންޓަރވިއުއަކުން މުޅި ދުނިޔެވެސް އަބުލް މަރްޟިޔާ، ފައްލޫޖާގެ އެހެން އިތުރު މުޖާހިދުންނާއެކީ ދެކޭނެއެވެ. އެ ކުރު، ހިމަތޮޅި، ކުޑަކުޑަ ކުއްޖާ ވަށައިގެން މުޖާހިދުންތައް ތިބިތަން މިއަދުވެސް ދެކުނު ބަޔަކު ހަނދާން ހުންނާނެއެވެ. މުޖާހިދުންގެ މެދުގައި ހުރެ، ކުޑަކުޑަ އަބުލް މަރްޟިޔާ ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ ޖެހިލުންކުޑަ ބަސްތައް ބުނަމުން ދިޔައެވެ.

“އަހަރެމެން، އަހަރެމެންގެ އަޚުންގެ ތެރެއިން ޝީޝާނާއި، އަފްޣާނިސްތާނާއި، ފަލަސްޠީނުގައި މަރާލެވުނު އަޚުންގެ ބަދަލު ހިފާނަން. އަހަރެމެން ދުވަހަކުވެސް މިކަން ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލާނަން. އެކަލާނގެ ފިޔަވައި ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަމެއް ވެވޭ އިލާހަކު ނުވާ ﷲ ގަންދީ ބުނަން، މިބިން މަތީ އަހަރެމެން ދިރިތިބެއްޖެނަމަ، އަހަރެމެން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ބަދަލު ހިފާނަން. އެއީ އެމީހުން ޢިރާޤުގެ ބިމުން ނިކުތް ކަމުގައި ވިޔަސް. އަދި އެމީހުން ފަލަސޠީނުގެ ބިމުން ނިކުތް ކަމުގައި ވިޔަސް. އަހަރެމެން އެމީހުން ފަހާ ދާނަން، އަދި އަހަރެމެންގެ އެކަނި ބާރަކުން ނޫން، އެހެނަސް ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއެކު، އެމީހުން މުލުން ބުރިކޮށްލާނަން. ﷲ އިރާދަކުރައްވައިގެން ކަލޭމެން އަދި މިކަން ދެކޭނެ.”

އަބުލް މަރްޟިޔާ އޭނާގެ ބަސްތަކާމެދު ވަފާތެރިވިއެވެ. އަދި މާތް ރަސްކަލާނގެއަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ވެފައިވާ އަހްދަށް ތެދުވެރިވިއެވެ. މަރުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން އޭނާ ހަތިޔާރު ދޫކޮށެއްނުލައެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އޭނާ ޝަހީދުވެ ދިޔައީ އޭނާގެ ހަތިޔާރުގައި ބައްދާލައިގެންވާ ޙާލު، އޭނާގެ ވެރި ރައްބުގެ ގޮވާލުމަށް އިޖާބަ ދެމުންނެވެ.

އަބުލް މަރްޟިޔާ ޝަހީދުވެގެން ދިޔުމުގެ ކުރީން، އޭނާގެ ޙަޔާތުން އެތައް ޙާދިޘާއެއް އަޑު އަހާނެ ބަޔަކަށް ޢިބްރަތެއް ކަމުގައި ދޫކުރިއެވެ. އެއްފަހަރަކު، ފައްލޫޖާގެ ފުރަތަމަ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު ޙަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކެއްގައި އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ހަށިގަނޑަށް ޙަމަލާއެއް އެރިއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އޭނާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޕެރަލައިޒްވިއެވެ. ފަހުން އޭނާއަށް ފުރިހަމަ ޝިފާ ލިބުނެއްކަމަކު އެ އަނިޔާގެ އަސަރުތައް ތަޙައްމަލުކުރިއެވެ.

އެހެން ފަހަރެކެވެ. އެއީ އަބުލް މަރްޟިޔާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ އަބޫ ޠަރީޤް ޖަލުން މިނިވަންކުރި ދުވަހެވެ. އަބޫ ޠަރީޤް ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވީ އިރު އަބުލް މަރްޟިޔާ އަދި ޖިހާދުގެ މައިދާނަކަށް ނުނުކުމެއެވެ. އަބޫ ޠަރީޤް ޖަލުން މިނިވަންކުރުމުން، އޭނާގެ ކޮއްކޮ އަބުލް މަރްޟިޔާވެސް ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމުގެ ޚަބަރު އޭނާއަށް ދެވުނެވެ.

އެއީ ފައްލޫޖާގެ ފުރަތަމަ ހަނގުރާމައަށް ފަހުއެވެ. އެހަނގުރާމާގައި އަބުލް މަރްޟިޔާ ވަނީ ޕެރަލައިޒްވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެހަނގުރާމައަކީ، އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ކުޅަދާނަކަމާއި ހިތްވަރު އެހެން މުޖާހިދުންނަށް ފެނިގެން ދިޔަ ހަނގުރާމައެކެވެ. އެހަނގުރާމާގައި އޭނާ ވެފައިވަނީ ވަރަށް މުޙިއްމު ލީޑަރެއްކަމުގައެވެ.

އަބޫ ޠަރީޤަށް އޭނާގެ ކޮއްކޮ ފެނުނީ ހަނގުރާމާގައި ބޮޑު ޒަޚަމެއް ލިބިފައިވާތީއެވެ. އަބުލް މަރްޟިޔާ އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ކޮޅަށް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރީ ދަނޑިގަނޑެއް ވިއްދައިގެންނެވެ. ދެބެންނަށްމެ އެއީ އެދެމީހުން ޖިހާދުގެ މައިދާނުން ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެއީ އަސަރުން ފުރިގެންވީ ވަގުތުކޮޅެކެވެ. ދެބެން އަލުން ދިމާވާ މިމަންޒަރު ބަލަން ދުރުގައި އެހެން މުޖާހިދަކު ހުއްޓެވެ. އެއީ އަބޫ އިސްމާޢީލް އަލް މުހާޖިރެވެ. އަބޫ އިސްމާޢީލް އެދުވަހުގެ ޙާދިޘާ ކިޔައިދެމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

“އަބޫ ޠަރީޤް ޖަލުން މިނިވަންކުރި ދުވަސް އަހަރެން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެއެވެ. އޭނާގެ ކޮއްކޮ ދެކޯރުގެ ރަށުގައި (ޢިރާޤުގައި) މުޖާހިދަކަށް ވެއްޖެކަމުގެ ޚަބަރު އޭނާއަށް ދެވުނެވެ. އެއީ ފައްލޫޖާގެ ފުރަތަމަ ހަނގުރާމައަށް ފަހުއެވެ. އެހަނގުރާމާގައި އަބުލް މަރްޟިޔާއަކީ ލީޑަރެކެވެ. އަދި މުޖާހިދެކެވެ. އަދި އެހަނގުރާމާގައި އޭނާއަށް އަނިޔާވިއެވެ.

ދެދަނޑިގަނޑު ޖަހަމުން ދެފައި ކާތާފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޭނާ އައެވެ. ދެއަޚުން ބައްދަލުވާތަން ދެކެން އަހަރެން ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރީމެވެ. ނުފެނި ހުރެ އެތައް ޒަމާނެއް ވުމަށްފަހު ލޯބިވާ ދެމީހުން ޖިހާދުގެ ބިމުގައި ބައްދަލުވަނީއެވެ. އަބޫ ޠަރީޤް އޭނާގެ ކޮއްކޮއާ ދިމާލަށް އަވަސްވެދިޔަގޮތް އަހަރެން ދުށީމެވެ. އަދި އޭނާގެ ކޯތާފަތް މައްޗަށް ކަރުނައިގެ ސައިލުތައް ފައިބައިގެން ދިޔަ ގޮތާއި، އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ނިއްކުރިއާއި ބޮލުގައި ބޮސްދީ އުޅުނު ގޮތް އަހަރެން ދުށީމެވެ. އެކަކު އެވަނީ ހައްޔަރުކޮށް އަސީރުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން އިމްތިޙާނު ކުރެވިފައެވެ. އަނެކަކު އެވަނީ އަނިޔާލިބުމުގެ ސަބަބުން އިމްތިޙާނު ކުރެވިފައެވެ. އެއަޚުންގެ އިޙްސާސުތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ބަސްތައް ނުކުޅެދޭ ހިނދު، ހަނުހުރުން އެއީ އެންމެ މޮޅު އެންމެ ވަފާތެރި އަދި އެންމެ ސާފު ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ.”

އެފަދަ ޖަޒުބާތީ ދަނޑިވަޅެއްގެ އިޙްސާސަކީ އެފަދަ މަންޒަރެއް ފެންނަ މީހަކަށް ނޫނީ އިޙްސާސުނުވެވޭނެހާ އަސަރުން ފުރިފައިވާ ދަނޑިވަޅުތަކެވެ.

އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ކުރިން އަބޫ ޠަރީޤް ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވީ ފަދައިން، އަބުލް މަރްޟިޔާއަށްވުރެ ކުރިން އޭނާގެ ބޭބެ އަބޫ ޠަރީޤްވަނީ ﷲގެ ޙަޟްރަތަށްވެސް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެހެނަސް، އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ޢިބްރަތުން ފުރިގެންވާ ދަރުސްތަކެއް ދައްކައިދިނުމަށްޓަކާ އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ޙަޔާތުގެ ޞަފްޙާތައް ކުރިއަށް އުކެން ފެށިއެވެ.

އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ޒަޚަމްތައް ރަނގަޅުވެ މާތްﷲ އޭނާއަށް ޝިފާދެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު ފައްލޫޖާގެ މައިދޮރޯއްޓެއް ބެލެހެއްޓުން އޭނާއަށް ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. އެއަށްފަހު އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި އެހެން ދޮރޯއްޓެއް ބެލެހެއްޓުން އަބުލް މަރްޟިޔާއަށް ޙަވާލުވެވުނެވެ. އެއީ ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ މައި ދޮރޯއްޓެކެވެ. މި އުނދަގޫ މަސައްކަތާ ޙަވާލުވުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ މީހާއަކީ އަބުލް މަރްޟިޔާ ނޫން ދެވަނަ މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އޭނާ ދެމިހުއްޓެވެ. ރަނގަޅަށް ކޮންޓްރޯލް ބެލެހެއްޓޭ ސަރަޙައްދުތައް ބަލާ ފާސްކޮށް ކޮންޓްރޯލް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް އިތުރު އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި އޭނާ އުޅުނީ އަވަދިނެތިއެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ބެރުތަކުގެ އަޑު ގަދަވެއްޖެއެވެ. ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ނުރައްކާ ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ދެންމެ ދެންމެ ހަނގުރާމައިގެ ހުޅުގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސްދާނޭ ހީވާފަދައެވެ. އެމެރިކާގެ ލަޝްކަރުތަކުގެ ޙަމަލާތައް ފައްލޫޖާއަށް އަމާޒުކުރެވިއްޖެއެވެ. ރަށުގެ ތެރެއަށް ބޮންއަޅާ ތަންތަން ގޮއްވުން އެތައް ތަނެއް އިތުރުވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. މިގޮތުގައި މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފާއިތުވެއްޖެއެވެ. ޙަމަލާއަށް އެއްވެސް ހުއްޓުމެއް ނާދެއެވެ. އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ޙަމަލާ ވަރުގަދަ ވަމުން ހޫނުވަމުންނެވެ.

ދެވަނަ މަސްނިމުމަކާ ގާތްވި އިރުވެސް ޙަމަލާ ބަދަލުކުރެވެމުން ދަނީއެވެ. އެމެރިކާގެ އިސްތިޢުމާރީ ލަޝްކަރުތަކަށް ކާމިޔާބެއް ނުލިބުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކަށް ވެފައިވަނީ އަބުލް މަރްޟިޔާއެވެ. އެންމެ ނުރައްކާތެރިކޮށް އެމެރިކާއަށް ޙަމަލާ ދެވެމުން ދިޔައީ އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުގައި ހުރި ސަރަޙައްދުތަކުންނެވެ. އެ ސަރަޙައްދުތަކަކީ އެންމެންނަށްވެސް އެންމެ މުޙިއްމު ސަރަޙައްދުތަކަށްވީތީ، މުޖާހިދުންވެސް އަދި އެމެރިކާގެ އިސްތިޢުމާރީންވެސް އެންމެ ބަލަބަލާ ތިބީ އެސަރަޙައްދަށެވެ.

މިހުއްޓުމެއް ނެތް ޙަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ފައްލޫޖާގެ ދެވަނަ ހަނގުރާމަ ފެށުނީއެވެ. އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ސްޓޭޝަން އެންމެ ބޭނުން ބޮޑު ސްޓޭޝަނަށް ވީ ހިނދު އެންމެ ނުރައްކާތެރި ސްޓޭޝަނަކަށްވެސް ވެފައިވަނީ ހަމައެތަނެވެ. އެއީ “ސިނާހް”އާވީ ފަރާތުން ހަނގުރާމައަށް ވަދެވެން އޮތް ފުރަތަމަ ދޮރުއައްޓެވެ. އަދި އެއީ ޖާމިޢުލް ޚުލަފާއާ ޖެހިގެން ހުރި ސްޓޭޝަންވެސްމެއެވެ.

މުޖާހިދުންގެ ސަފުތަކުން ބަލިކަށި ހިސާބުތަކުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގައިގެން އެމެރިކާގެ ލަޝްކަރުތައް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. މިހާރު އެމީހުންނަށް އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ސްޓޭޝަނަށް މާބޮޑަށް ނުރައްކާ ކުރެވޭނެއެވެ. އެމެރިކާގެ ބަރު ހަމަލާތައް އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ސްޓޭޝަނަށް އަމާޒުކުރެވުނެވެ. އެހެނަސް، އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ކައިރީގައި އުޅޭ މުޖާހިދުންނަކީ ހިތްވަރު އެލޭނެ ބައެއް ނޫނެވެ. އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ފަރާތުން އެންމެހާ މުޖާހިދުންނަށް ލިބިފައިވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފް ބާރެކެވެ. އެދުވަހު އެމެރިކާގެ އިސްތިޢުމާރީންނަށް އެކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ. އެންމެ ފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެން މުޖާހިދުން ހަނގުރާމަ ކުރިއެވެ. މުސްލިމުންނަކީ، ކާފަރުންގެ ހަތިޔާރުދެކެ ބިރުން ދުވެފިލާ ބައެއް ނޫންކަން އެދުވަހު މުޖާހިދުން ސާބިތުކޮށްދިނެވެ. އެހެންޏާ ހަނގުރާމަކޮށް ޝަހީދުވުމެވެ. ނުވަތަ ހަނގުރާމަކޮށް ނަޞްރުލިބުމެވެ. ފިލާ ރައްކާވުން އެއީ މުޖާހިދުންނަށް އިޚްތިޔާރެއްނޫނެވެ.

ބަދަލުކުރެވުނު ގަދަފަދަ ޙަމާލާތަކުގައި އެތައް ބައިވަރު މުޖާހިދުންނެއް ޝަހީދުވެގެން ބިންމައްޗަށް ތިރިވިއެވެ. ނަމަވެސް ފަސޭހަގޮތެއްގައި އެމެރިކާއަށް ފައްލޫޖާއަށް ނޭރޭނެކަން އެމީހުން ދައްކާލަދިނެވެ. މުސްލިމުންގެ ފަޚްރުވެރި ދަރިއެއްކަމުގައިވި އަބުލް މަރްޟިޔާ ސަލާމަތުން އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ދިޔުމަށް އޭނާއަށް މަގުދައްކައިދެވުނެވެ. ނަމަވެސް އަބުލް މަރްޟިޔާ އޭނާގެ މުޖާހިދުން ދޫކޮށް މަރަށް ފިލަންދިޔުމަށް އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅުނެވެ. މުޖާހިދުން ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް މުޖާހިދުންގެ ދެމެދު ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާއަށް ކުރިން ލިބިފައިވި ޒަޚަމްގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކޮރު ޖަހަން ޖެހުނު ނަމަވެސް، އޭނާގެ ކިބައަކުން ވަރުބަލިކަމެއް ފޫހިކަމެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އަނިޔާ ލިބުމުގެ ކުރިން އޭނާގައި ހުންނަ އަވަސްކަމާއި ހަލަނިކަމަށް، އެ ޒަޚަމްގެ ސަބަބުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއަކުން ހުއްޓުން ގެނުވައެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތުން، ދުޝްމަނުންގެ ސްނައިޕަރުން މުޅި ސަރަޙައްދަށް ފެތުރިގެންފިއެވެ. އެހެންކަމުން މުޖާހިދުންނަށް ޖެހުނީ އެމީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުރި ޢިމާރާތް ދޫކޮށްދާށެވެ. މިކަން އަބުލް މަރްޟިޔާއަށް އެނގުމުން އޭނާ އެކަމާ ވަރަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުނެވެ. އަދި އޭނާ އެކަނި ނަމަވެސް އެޢިމާރާތަށް ދާނެކަމަށް ބުންޏެވެ. އެހެން މީހުން އޭނާ ހިފެހެއްޓޭތޯ ބެލިއެވެ. އެޢިމާރާތަށް ދިޔުމަށްޓަކާ ހުރަސްކުރަން ޖެހޭ މަގު ވަނީ މިހާރު ސްނައިޕަރުންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިކަމަށް ބުނުމުންވެސް އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލެއް ނުގެނައެވެ. އެޢިމާރާތުގެ ކޮންޓްރޯލް އެއަށްވުރެ މުޙިއްމެވެ. އެހެންކަމުން ނުފުރިވާ ހުސްތަން ފުރުމަށްޓަކާ އަބުލް މަރްޟިޔާ އެކަނިމާއެކަނި ނުކުތެވެ.

ދާންވާ ހިސާބާ ދާދި ގަތްވެފައިވަނިކޮށް، ނިކަމެތި އެހަނަސް އިސްލާމްދީނުގެ ފަޚްރެއްކަމުގައިވި އަބުލް މަރްޟިޔާއަށް ޙަމަލާއެއް އަރައިފިއެވެ. ހަމަކުރީންވެސް އަނިޔާ ލިބުނު ފައިގެ ހަމަ އަނިޔާ ލިބުނު ޒަޚަމަށެވެ. އެޙަމަލާދެވުމުން އަބުލް މަރްޟިޔާ ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ދުޝްމަނުންގެ ދެވަނަ ޙަމަލާއެއް ދެވެން ވާއިރަށް އަބުލް މަރްޟިޔާ އެނބުރި މުޖާހިދުންގެ ގާތަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. އަދި ބުންޏެވެ. “ﷲ މިހާރު އަހަރެން ޢުޛުރުވެރިކުރުވައިފިއެވެ.”

އެއަނިޔާގެ ސަބަބުން ތަދުވާތީ އަބުލް މަރްޟިޔާ ރޮއި ހަޅޭލަވާއެއް ނުހަދައެވެ. އެހެނަސް އޭނާގެ ފައިގައި ބެންޑޭޖް އަޅަމުން ދިޔައެވެ. އަދި އޭނާގެ ހިތްވަރުގެ ބަސްތަކުން، މޯޅިވެފައިވާ މުޖާހިދުންގެ ހިތްތައްވެސް ބެންޑޭޖްކުރަމުން، އެއަށާއި މިއަށް ފަރުވާދެމުންދިޔައެވެ.

ކުޅަދާނަ ފަހުލަވާނު އަބުލް މަރްޟިޔާއަށް ލިބުނު ޒަޚަމްގެ ސަބަބުން މުސްލިމުންގެ ސަފުތަކަށް ލިބިފައިވާ އުނިކަމުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން އެންމެފަހުން ދުޝްމަނުންގެ ލަޝްކަރުތައް އެސަރަޙައްދަށް ވެރިވެގަނެއްޖެއެވެ. އެހެންކަމުން މުޖާހިދުންނަށް ޖެހުނީ އަބުލް މަރްޟިޔާ ގޮވައިގެން އެހެން ރައްކާތެރި ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލުވާށެވެ. އެއް ޢިމާރާތް ދޫކޮށް އަނެއް ޢިމާރާތަށް މިހެން އެތައް ފަހަރަކު ބަދަލުވާން ޖެހުނެވެ. އެފަދައިން، އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް އަވަސްކަމާއެކު ޙަރަކާތްތެރިވާންޖެހުމުން އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ޒަޚަމަށް އިތުރު ވޭން ގެނުވިއެވެ. ނަމަވެސް ތަދު އިޙްސާސްވާކަން އޭނާގެ ކެތްތެރިކަމާއި އަޚްލާޤުގެ ސަބަބުން އެހެން މުޖާހިދުންނަށް ހާމަނުކޮށްވޭތޯ އޭނާ ހިތްވަރުކުރިއެވެ.

އެންމެފަހުން އަބުލް މަރްޟިޔާ ގެންގޮސް ބެހެއްޓުނީ ޒަޚަމްވެފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުޖާހިދުން ތިބި ޢިމާރާތަކަށެވެ. އެޢިމާރާތުގައި މާ ގިނަ އިރު ތިބެވޭކަށް ނެތެވެ. ދުޝްމަނުންގެ ބުލްޑޯޒަރުތައް ޙަރަކާތްތެރިވާން ފައްޓައިފިއެވެ. ފަހަރަކު ގެއެއް ބިމާ ހަމަކުރަމުން ސުންނާފަތިކުރަމުން ދުއްވަން ފައްޓައިފިއެވެ. ޑިމޮކްރަސީއާއި މިނިވަންކަން ޢިރާޤްގެ ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދެނީ އެފަދައިން ބާވައެވެ؟ ކޮންމެއަކަސް، މިފަދައިން ގެތައް ސުންނާފަތިކޮށް ބިމާ ހަމަކުރަމުން އައިސް އެންމެފަހުން އަބުލް މަރްޟިޔާ އާއި އަނިޔާ ލިބިފައި ތިބި އެހެން މުޖާހިދުން ތިބި ގެއާ ޖެހިގެން ކުރިމައްޗަށް ހުރި ގެވެސް ބިންހަމަކޮށްލައިފިއެވެ. މުޖާހިދުންނަށް ކިރިޔާ ފަހަރަކު މުޖާހިދަކު ގެއިން ނެރެ ރައްކާތެރި ހިސާބަކަށް ގެންދެވުނީއެވެ. އެމެރިކާގެ ބުލްޑޯޒަރުތައް އައިސް އެގެވެސް ކާލައިފިއެވެ.

މިހާރު މުޖާހިދުން ތިބީ އެކި ގޭގެއަށް ބަހާލެވިފައެވެ. އަބުލް މަރްޟިޔާވެސް މުޖާހިދުންކޮޅަކާއެކު އެއިން އެއްގޭގައި ހުއްޓެވެ. ދެން ފެށުނީ އެމެރިކާގެ ލަޝްކަރީން މުޖާހިދުން ފަހާދުވުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެމީހުންނަށް ނުހަނު ދުއްތުރަޔާ ގެއްލުން ލިބުނު ސްޓޭޝަންގެ މުޖާހިދުން ދުއްވާލުމަށް ކުރި މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން، އެމެރިކާގެ އެފް-16 ގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓަކުން އަބުލް މަރްޟިޔާ ހުރި ގެއަށް ބޮންއަޅާ އެގެ މުޅިން ފަނާކޮށްލައިފިއެވެ. އެއާއެކު، އިސްލާމުންގެ ފަޚްރެއްކަމުގައިވި ކުޑަކުޑަ ބަޠަލް އަބުލް މަރްޟިޔާވެސް އޭނާގެ ވެރި އިލާހުގެ ޙަޟްރަތަށް ޝަހީދެއްގެ ގޮތުގައި ދަތުރު ފަށައިފިއެވެ.

މިތަން ހަމަލޮލުން ދެކެފައިވާ މުޖާހިދެއް ކަމުގައިވާ އަބޫ އިސްމާޢީލް އަލްމުޖާހިރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އެދުވަހު އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ފަރާތުން ހާސްކަމާއި ހަމަނުޖެހުމުގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ފާޅެއް ނުވެއެވެ. އެހެނަސް، އޭނާގެ ފަރާތުން މުޖާހިދުންނަށް ދައްކާދީފައިވަނީ، އާދަޔާ ޚިލާފް ޘާބިތުކަމާއި ކެތްތެރިކަމެވެ. ދެރައާއި ހިތާމާގެ ބަދަލުގައި އޭނާގެ މޫނުމަތި ފަޅުފިލުވާފައިވަނީ އޭނާގެ ހުނުމާއި، ހިނިތުންވުމުންނެވެ. އަދި އޭނާގެ ރީތި އަޑުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކިޔާލަ ރީތި މަދަޙަތަކުންނެވެ.

އެއީ އަބުލް މަރްޟިޔާއެވެ. އެއީ ޢިރާޤުގެ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހިޖްރަކުރި މުހާޖިރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އަޑު ރީތި މުޖާހިދެވެ. “ރިޔާހުއް ނަޞްރު” މަދަޙަ އަލްބަމްގެ ގިނަ މަދަޙަތައް ކިޔާފައިވަނީ އަބުލް މަރްޟިޔާކަމުގައިވެއެވެ.

މިއީ އުއްމަތް ފަޚްރުވެރިވާފަދަ ދަރިއެއްގެ ޙަޔާތުން ކުޑަ މިންވަރެކެވެ. ޢިރާޤްގެ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭނާކުރި ދަތުރުގެ ވާހަކައާއި، އެދަތުރުގައި ސޫރިޔާގެ ޖަލެއްގައި އެތައް ދުވަހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ވާހަކަތައް ދައްކަން ފަށައިފިނަމަ، އަވަހަކަށް ނުނިމޭނެއެވެ. އުއްމަތަށް މިއަދު ބޭނުންވަނީ މިފަދަ ދަރީންނެވެ. އުއްމަތް މިއަދު އެދި ގޮވަނީ މިފަދަ ދަރީންނަށެވެ.

އޭނާގެ ޙަޔާތުން ދެން އުއްމަތުގެ މީސްތަކުންނަށް އޮތް އުފާވެރި މެސެޖަކީ، އޭނާ ޝަހީދުވުމުގެ ކުރީން އޭނާވަނީ ޢިރާޤްގެ އަންހެން ދަރިއަކާ ކައިވެނިކޮށްފައިކަމެވެ. އަދި އަބުލް މަރްޟިޔާ ޝަހީދުވުމަށްފަހު، އެކައިވެންޏަށްވަނީ ކުޑަކުޑަ އަބުލް މަރްޟިޔާއެއް އުފަންވެފައިކަމެވެ. އެއީ، އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އޭނާގެ ބައްޕަ އަބުލް މަރްޟިޔާއާ އެންމެ ވައްތަރު ކުއްޖާއެވެ. ހީވަނީ އެއް އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އަނެއް އަބުލް މަރްޟިޔާއަކު އުއްމަތަށް ދެއްވީހެނެވެ.

މާތް ﷲ އަބުލް މަރްޟިޔާގެ ޢަމަލްތައް ޤަބޫލުކުރައްވާ ޝަހީދުންގެ މާތް ދަރަޖަ އޭނާއަށް ދެއްވާނދޭވެ. އާމީން!

4 ޚިޔާލު
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

  1. نبسمس

  2. ހާތިމްގެ ލިޔުންތައް ވަރަށް ފުރިހަމަވެފައި ޢިބުރަތްތެރިކަމަށް ފެނޭ. ތީ މިފަދަ ދުވަސްވަރަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ލިޔުމެއް. މިއަދު އިސްލާމުން މވަނި ބައިބައިވެ ނިކަމެތިވެފަ. އެންމެ ބޮޑަށް ބިރުގަންނަނީ މަރަށް. އީމާންތެރިކަން ބަލިކަށިކަމުގެ ސަބަބުން. ލޮބުވެތި އަޚުނެނާއުި އުޚުތުންނޭވެ. މިފަދަ ޢިބުަރަތްތެރި ފިލާވަޅުތަކުން ޢިބުރަތް ލިބިގަނެ އީމާންތެރިކަން ވަރުގަދަކުރަން ވެއްޖެ. އުއްމަތުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކާ. ޚާތިމް ޔޫސުފް ތިކުރާ މަސައްކަތުގައި ﷲ ބަރަކާތް ލައްވަވަވާ ހެޔޮ ދަރުމަ ދެއްވާށި. އާމީން!

  3. ސުބްޙާނަﷲ

  4. Aameen

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!