ސަޅި ވެބްސައިޓެއް: ޤުރުއާން.އެމްވީ

ޤުރުއާން.އެމްވީ” އަކީ ދާދިފަހުން ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ދިވެހި އުފެއްދުމެކެވެ. ޤުރުއާން.ކޮމް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިސައިޓަކީ ދިވެހި ބަހުން ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ ކިޔާލެވޭގޮތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓެކެވެ. ދިވެހި ބަހުންނާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ ބަލާލެވޭ މިސައިޓްގައި އާޔަތްތައް ވަކިވަކިން ތަރުޖަމާ ބަލާލެވެއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ޤުރުއާން ދިވެހިތަރުޖަމާ ހިމަނާފައިވާ މިވެބްސައިޓުގައި ޤުރުއާން ތަރުޖަމާގެ ބަސްތައް ‘ސާރޗް’ ކުރެވޭގޮތައްވަނީ ހަދާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ އާޔަތެއްވެސް އަރަބި ކިޔެވުން އަޑު އަހާލެވޭގޮތައް ވަނީ ހަދާފައެވެ. އޭގެ ތިރީގައިވަނީ ދިވެހި ތަރުޖަމާ އާއި އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއެވެ.

ޤުރުއާން.އެމްވީ އަކީ އަދިވެސް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުންދާ ވެބްސައިޓެއްކަމުން އިތުރު ބަދަލުތައް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ދީނީ މިފަދަ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރުދުން ކުރަމުން އައުމަކީ ރާއްޖޭގައި މިއޮތް އިސްލާމީ ވަހުދަތު އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވެގެންދާނެކަމެއްކަން ޔަގީނެވެ.

visit Quran.mv >>>>> Click here<<<<

2 ޚިޔާލު
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

  1. maashaa allah… salhi

  2. Alhamdulillah Ya ALLAH JazakALLAH khayr Maasha ALLAH warah rangalhu dhn dhivehi tharugamaa ge adu ahaalevey gothah wes ineeya adhi maa rangalhu ei Insha ALLAH maana ah wisna dhenegane maanayaa eku hithudhaskohlanwes faseyha waanenu
    Dhn thi site in mibuni gothah dhivehi tharugamaa wes adu ahaaleveygothah Quran application eh phone ah download kohleveygothah inas warah rangalhu
    Maai ALLAH thi beyfulhunge heyo kankamuga barakaai lahvavaandheyve aameen

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!