ދީނީ ހަރުކަށިކަމާއި ދެކޮޅުހެދުމަށް، ހުޅަނގުގެ އެހީއަށް ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އެދިގޮވާލައިފި

 • ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން. | ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން. | ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހުޅަނގުގެ އެހީއަށް ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އެދިގޮވާލައިފިއެވެ.  މިގޮތަށް ގޮވާލައިފައިވަނީ ދީނީ ހަރުކަށިކަމާއި ދެކޮޅުހެދުމަށާއި އިންތިހާބެއްބޭއްވުމަށް ބާރުއަޅާ، ޑިމޮކްރެޓިކް މުއައްސަސާތައް ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށްކަމަށްވެސް ނަޝީދުވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ވިލިއަމް ހޭގްއާއި ނަޝީދު ބައްދަލުކުރި ކުރުމުގައި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ނާޒުކުވަމުން އަންނަކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ދީނީ ހަރުކަށިކަމާއި ދެކޮޅުހެދުމަށާއި އިންތިހާބެއްބޭއްވުމަށް ބާރުއަޅާ، ޑިމޮކްރެޓިކް މުއައްސަސާތައް ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ހުޅަނގުގެ އެހީއަށް އެދި ގޮވާލާފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށްފަހި ބޭއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ނަޝީދު ބުނެފައިވަނީ “އަހަރަމެން މިއުޅެނީ ރާއްޖޭގައި ކަންކަން ވަމުންއަންނަ ގޮތް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރަށް ކިޔައިދޭން”ކަމަށެވެ. އަދި “އެމީހުން ނެށުން މަނާކޮށްފި، އެމީހުން ލަވަކިޔުން މަނާކޮށްފި، އެމީހުން ސްޕާތައް މަނާކޮށްފި، އެމީހުން އެތައް ސްޕާތަކަކަށް އަރައިގަން. އިއްޔެ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމީހުން އެމެރިކާގެ ދިދަ އަންދާލި އަދި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މީހަކު އަކަން ކުއްވެރިއެއްނުކުރޭ. އައު ރައީސް، ބަރޯސާވެގެން ތިބީ “ރެޑިކަލް އިސްލާމިސްޓުންނަށް”(ސިޔާސީގޮތުން)”ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ހާމަކުރި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންވަނީ ޕާކިސްތާނާއި  އިންޑިއާގައި އަލް ޤައިދާގެ ހަމަލާތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިއެވެ. އަދި ނަޝީދުގެ ބާރު އޮތް އިރު ހުޅަނގުގެ އިންޓެލިޖެންސް އެޖެންސީތަކާއި ޤަވައިދުން ބައްދަލުކޮށްފައިވާނޭކަމަށާއި ހުޅަނގާއި އިދިކޮޅުގޮތްތައް އިތުރުވުމުގް ސަބަބުން ސިޔާސީ ގޮތުން ހާލަތު ނާޒުކުވެފައިވާކަމަށްވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ނަޝީދު ބުނެފައިވަނީ “މިހާތަނަށް އެއްޗެއް ގޮއްވާފައިނުވަނީ ކީއްވެކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ”ކަމަށާއި، “މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި އެއީ ކުރަން ރަނގަޅުކަމެއް ނޫންކަމަށް ފެންނަނީ(ކަމަށްވެސް ވެދާނެ). ވެދާނެ އެމީހުން އަހަރަމެންގެ ޤައުމީ އެކައުންޓުތައް ބޭނުންކުރަނީ ކަމަށްވެސް. އެމީހުން އަހަރަމެންގެ ބޭންކް އެކައުންޓުތައް ބޭނުން ކުރަނީކަމަށްވެސް މިއީ މީހުން ހޯދުމަށް (އެމީހުންނާ ގުޅެން) ރަނގަޅުތަނެއްކަމަށްވެސް ވެދާނެ”ކަމަށެވެ.

“އަހަރަމެންނަށް ފެންނަގޮތުގައި ކޮމަންވެލްތު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް އެހީވުމުގެ ފުޅާމަގެއް އެމީހުންނަށް(އިނގރޭސި ސަރުކާރު) އެބައޮތް. އަހަރަމެން މި އެދެނީ އިރެއް ނޫން، ހަނދެއް ނޫން، އަދި ތަރިތަކެއްވެސް ނޫން. އަހަރަމެން މި އެދޭކަމަކީ ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެއް، އަދި އެއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް” ނަޝީދު އިންޓަރވިއުގައި ހާމަކުރިއެވެ.

40 ޚިޔާލު
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

 1. ކެނެރީގޭ ނަޝީދު މީ ހަމަޖެހޭ ބޭފުޅެއް ނޫންކަން ޔޫރަޕްމީހުން ވެސް މީނަދައްކާ ވާހަކައެއް މިހާރަކު ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްޒަތުގައި އުޅޭ މީހަކަށްވާތީ ދިވެހިރާއްޖެޔަށް ކުރާ އިހުތިރާމާއި ޤަދަރާއި އިއްޒަތުގެ ބޮޑުކަމުން މީނަޔަށްވެސް އެމީހުން ކޮންމެސް ގަދަރެއް އެބަކުރޭ، އެހެން ނޫންނަމަކަ މީކާކުކަންވެސް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނޭގޭނެ، އިސްލާމީ ދިވެހިދައުލަތުގެ ޝާނާއި ޝައުކަތު ނަގާލަން އުޅޭ މީހުން ﷲ ބަލިކުރައްވާ ނެތިކުރައްވާ ނިކަމެތި ކުރައްވާނެ! ޢާޙިރުގައި ނަސްރުލިބޭނީ އެކަލާގެ ސާލިހުޢަޅުންނަށް! ބިމުގެ ވާރިސުން ކަމުގައި ﷲ ލައްވަނީ އެކަލާގެ ސާލިހުއަޅުން، އަނިޔާވެރި ލާލިމުން ޖެހޭނީ ދުނިޔެމަތީގައި ނިކަމެތިންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެދޫކުރަން!

 2. އިންތިހާބެއްގައި ނަޝީދު ކައިރީގައި ތިހުރިމީހާއަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށެއް ނުދެވޭނެ! ބަލަ ނަޝީދަށް އެންމެ ވޯޓެއްވެސް ދެވޭނީ ހަމަ އެއްކަލަ ތިބުނާ މުސްލިމުންނަށް، ނަޝީދު ތިއުޅެނީ މޮޔަވެގެން ތިގޮތަށް ސަލާން ޖަހައިގެން މޮޅެއް ނުލިބޭނެ، މިހާރު ދިވެހިން ތިޔައްވުރެން ހޭލުންތެރި! ދިވެހިން ރުއްސާ މީހަކަށްް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވޯޓް ލިބޭނީ، ދިވެހިން ރުޅިއަރުވާ މީހަކަށް ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ ކަން ނަޝީދަށް ވެސް އެގޭނެ، 2008 ގައި ދިވެހިން ވޯޓް ދިނީބަދަލަކަށް ނަޝީދަކަށެ ނޫން، އެތަކެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ކޯލީޝަނަކަށް!

 3. ރާއްޖޭގެ އަގުވައްޓާލާ ތިމާ ދޫކޮށްލި ވެރިަކަން ހޯދުމަށް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި އެދީނުގައި ހަރާމްކޮށް މަނާކޮށްފައިވާ ކަންތައް ހުއްދަކުރުމަށް ނަޝީދު އިސްލާމެއްގެ ހައިސިއްޔތަުން މަސައްކަތްކުރައްވާތީ އެކަން ވަރަށް ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން.
  ތިބާ އަށް ވެރިކަން ދެއްވީ އިނގިރޭސީންނާއި ހޭގު ގެ ބާރަކުންނޫން. ވެރިަން ދެއްވަނީ ވެސް ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، ވެރިަކން އަނބުރާ ގެންދަވަނީ ވެސް ހަމަ އެފަރާތުން. ތިޞާ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކިޔަވާ އެތަނުގެ އާދަކާދަތަކާއި އެމީހުންގެ ގޮތްތަކަށް އާދަވެފައި ހުއްޓަސް އެމީހުންނާއި ތިބާ ޤަބޫލުކުރާ މޮޑަރޭޓް މުސްލިމުންނަކީ ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ބަޔެއްނޫން.
  ނަޝީދުވަނީ އަހަރަމެންގެ އެނެމެންގެ ލޯބިލިފައިވާ މަތިވެރި ސަހްސިއޔްތު އަދި މުޅި ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްގޮތުގައި ފޮނުއްވި މާރް ރަސޫލާ ސައްލަﷲ އަލއިހިވައްސަލަމް އަށް ފުރައްސާރަކޮށަފއި. ހުޅަނގުގެ މީހުން ކުރާގޮތަށް . 9 އަހަރުގެ ބޭފުޅަކާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގތިއްޔޭ މިފަދައިން. އަލުގަނޑުމެން އެހަނދާނެއްނުނެތޭނެ. ކީރިތ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސަރަކުރާ މީހުންގެ ނިމުން ހުރި ގޮތް ކީރިތި ގުރުއާނުގައިވެސް ބަޔާންވެގެންވޭ. މުސްލިމެއްގޮތުގައި ތިޔަ ނަޝީދުހުރިތީވެސް މުސްލިމް ދިވެއްސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދެރަވެ ހިތާމަކުރަން.
  ރަސޫޅާއަށް އެއްވެސް މީހަކު ފުރައްސަރަކުރުމަކަި އަހަރަމެން ޤަބޫލުކުރާނޭކަމެއްނޫން. އެކަން ކުށްވެރިކުރާނަން. ރަސުޅާއަށް ހުތުރު ބަްތައް ބުނާ މީހުންނަކީ އަހަރަމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ދަށުދަރޖައިގައި ބަލައިގަންނަ ބަޔެއް. ތިމާއަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި މެދު ހިތާމަކޮށް ތައުބާވެ. ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ހަޔާތުގެ ހުޅުކޮޅު ނިިވިދާނެ. މާތް ﷲ އަށް ވުރެ ބާރުވެރި ފަރާތެއްނުވާކަން ގަބޫކުކުރައްވާ. ސީމެގާއި އެހެހެނިހެން މެގްތަކަކީ އެއްވެސް ބާރެއް އޮތް ފަރާތެއްނޫްން. ހުރިހާ ކަމެއް މިލްކުވެވޮޑިގެންވަނީ މާތް ﷲ ގެ ހަޒްރަތަށް.

 4. މިހަބަރު ނަގާފައިވާ ސައިޓަކީ ކޮބާ؟

 5. މި ޚަބަރަކީ ތެދު ޚަބަރެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، މީނާގެ ވެރިކަމުގައި އިސްލާމް ދީނާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޢަމަލު ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އިސްލާމް ދީނަށްވުރެ މީނާއަށް މުހިންމުވެގެން މި އުޅެނީ ޑިމޮކްރަސީއޭ ކިޔާ އެއްޗެއް ހެން ހާދަ ހީވެއެވެ.

 6. ކެނެރީގޭ ނަޝީދު މީ ހަމަޖެހޭ ބޭފުޅެއް ނޫންކަން ޔޫރަޕްމީހުން ވެސް މީނަދައްކާ ވާހަކައެއް މިހާރަކު ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްޒަތުގައި އުޅޭ މީހަކަށްވާތީ ދިވެހިރާއްޖެޔަށް ކުރާ އިހުތިރާމާއި ޤަދަރާއި އިއްޒަތުގެ ބޮޑުކަމުން މީނަޔަށްވެސް އެމީހުން ކޮންމެސް ގަދަރެއް އެބަކުރޭ، އެހެން ނޫންނަމަކަ މީކާކުކަންވެސް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނޭގޭނެ، އިސްލާމީ ދިވެހިދައުލަތުގެ ޝާނާއި ޝައުކަތު ނަގާލަން އުޅޭ މީހުން ﷲ ބަލިކުރައްވާ ނެތިކުރައްވާ ނިކަމެތި ކުރައްވާނެ! ޢާޙިރުގައި ނަސްރުލިބޭނީ އެކަލާގެ ސާލިހުޢަޅުންނަށް! ބިމުގެ ވާރިސުން ކަމުގައި ﷲ ލައްވަނީ އެކަލާގެ ސާލިހުއަޅުން، އަނިޔާވެރި ލާލިމުން ޖެހޭނީ ދުނިޔެމަތީގައި ނިކަމެތިންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެދޫކުރަންއިންތިހާބެއްގައި ނަޝީދު ކައިރީގައި ތިހުރިމީހާއަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށެއް ނުދެވޭނެ! ބަލަ ނަޝީދަށް އެންމެ ވޯޓެއްވެސް ދެވޭނީ ހަމަ އެއްކަލަ ތިބުނާ މުސްލިމުންނަށް، ނަޝީދު ތިއުޅެނީ މޮޔަވެގެން ތިގޮތަށް ސަލާން ޖަހައިގެން މޮޅެއް ނުލިބޭނެ، މިހާރު ދިވެހިން ތިޔައްވުރެން ހޭލުންތެރި! ދިވެހިން ރުއްސާ މީހަކަށްް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވޯޓް ލިބޭނީ، ދިވެހިން ރުޅިއަރުވާ މީހަކަށް ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ ކަން ނަޝީދަށް ވެސް އެގޭނެ، 2008 ގައި ދިވެހިން ވޯޓް ދިނީބަދަލަކަށް ނަޝީދަކަށެ ނޫން، އެތަކެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ކޯލީޝަނަކަށް

 7. ކަލޯ މުނާފިޤު ނަޝީދު! ކަލޭމެން ކިތަންމެ ނުރުހުނަސް ކިތަންމެ ދޮގެއް ހެއްޖަސް، ﷲ އެއިލާހުގެ ދީނަށް ނަޞްރުދެއްވާނެ، އިންޝާ ﷲ! ޖެހޭނީ ތެޅިތެޅި ތިބެން…! ދެން ލަލަލާ!!!

 8. ދަ އިންޑިޕެންޑެންޓް ބައްލަވާބަލަ. ގަބޫލުނުކުރަނީ ދޯ

 9. މިފެންނަނީ މިނުލަފާ މުނާފިގުކަލޭގެގެ ހަގީގީސިފަ އަދި ވެސް މިއުޅެނީ ދިވެހިންގެ ލޭދަމާލާނެގޮތެއް ނުފެނިގެން އަހަރުމެން ދިވެހިންނަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ޚަތުރުންނެއް ނޫން އަހަރުމެން ދިވެހިންނަކީ 21 ވަނަ ގަރުނުގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ޗެމްޕިޔަނުން. އެހެންވެގެން ހުދުމުޚްތާރުވެރިކަމެއް 3 އަހަރު ނުބައި ނުލަފާކަން ދައްކައިގެން ޑިމޮކްރަސީގެ ފޮށާއަޅައިގެން ކުރި ނުލަފާ ޑިކްޓޭޓަރު ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ޗެހެރީ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ވެރިކަމުން ދުރުކުރުވާފައި. ކަލޯ ތިބޯން އުޅޭ ބައިވަރު ބޯން ރާއްޖެނައިސް ތިތާއުޚޭ. މިތާކު މާތްﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެފުރުސަތެއްނެތް އަދި އެފަދަކަންކަން ކުރަންއުޅޭފަރާތްތަކާ ފާޅުގަޔާ ސިއްރުގައި އިދިކޮޅު ހެދޭނެ ހަދާނެ ހަދަންވެސްޖެހޭނެ. ނުހަދަންޏަކާ ތިމާއަކީ މުސްލިމެކޭ އިސްލާމެކޭ ދީންދެކެމަވެސްލޯބިވެޔޭކިޔާ ކާފަރުކަން ސިއްރުކޮށްގެން އުޅޭނެކަމެއްނެތް އަނދިރިއަނދިރިން ހެން ފާޅުގައި ނިކަން ތިމަންނައަކީ ވެސް ކާފަރުކަން ހާމަކޮށްލަބަލަ ދެކަމުހާދަޖަތަށް ދުއވާލާނަން ރަނގަޅަށް. އޯކޭ ޚާއިްނ ގައްދާރު ލުއްޗާ އަންނިވަގު

 10. މީ ހަމަޖެހޭ ބޭފުޅެއް ނޫންކަން ޔޫރަޕްމީހުން ވެސްދަނޭ، މީނަދައްކާ ވާހަކައެއް މިހާރަކު ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްޒަތުގައި އުޅޭ މީހަކަށްވާތީ ދިވެހިރާއްޖެޔަށް ކުރާ އިހުތިރާމާއި ޤަދަރާއި އިއްޒަތުގެ ބޮޑުކަމުން މީނަޔަށްވެސް އެމީހުން ކޮންމެސް ގަދަރެއް އެބަކުރޭ، އެހެން ނޫންނަމަކަ މީކާކުކަންވެސް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނޭގޭނެ، އިސްލާމީ ދިވެހިދައުލަތުގެ ޝާނާއި ޝައުކަތު ނަގާލަން އުޅޭ މީހުން ﷲ ބަލިކުރައްވާ ނެތިކުރައްވާ ނިކަމެތި ކުރައްވާނެ! ޢާޙިރުގައި ނަސްރުލިބޭނީ އެކަލާގެ ސާލިހުޢަޅުންނަށް! ބިމުގެ ވާރިސުން ކަމުގައި ﷲ ލައްވަނީ އެކަލާގެ ސާލިހުއަޅުން، އަނިޔާވެރި ލާލިމުން ޖެހޭނީ ދުނިޔެމަތީގައި ނިކަމެތިންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެދޫކުރަން!
  އިންތިހާބެއްގައި ނަޝީދު ކައިރީގައި ތިހުރިމީހާއަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށެއް ނުދެވޭނެ! ބަލަ ނަޝީދަށް އެންމެ ވޯޓެއްވެސް ދެވޭނީ ހަމަ އެއްކަލަ ތިބުނާ މުސްލިމުންނަށް، ނަޝީދު ތިއުޅެނީ މޮޔަވެގެން ތިގޮތަށް ސަލާން ޖަހައިގެން މޮޅެއް ނުލިބޭނެ، މިހާރު ދިވެހިން ތިޔައްވުރެން ހޭލުންތެރި! ދިވެހިން ރުއްސާ މީހަކަށްް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވޯޓް ލިބޭނީ، ދިވެހިން ރުޅިއަރުވާ މީހަކަށް ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ ކަން ނަޝީދަށް ވެސް އެގޭނެ، 2008 ގައި ދިވެހިން ވޯޓް ދިނީބަދަލަކަށް ނަޝީދަކަށެ ނޫން، އެތަކެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ކޯލީޝަނަކަށް!

 11. މިޚަބަރުގެ ލިންކެއް އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ދެވިދާނެތޯ؟!!!

 12. މީ ހަމަ ގޮލަޔެއް ބާ؟

 13. ތިކަލޭގެ އަށް ދެން މި ދިވެހި ބިމުން ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް ގޮވާލަން. މުޅި ޤައުމު ކާފަރުންނަށް ވިއްކާ ބަހައިފިއޭ. ޤައުމުގެ އެންމެ އެތެރޭގަި ވެސް ބަޑި ގުދަނުގެ ތަޅުދަނޑި އޮތް ތަނާ އޮންނަ ގޮތް ވެސް މިކަލޭގެ ކާފަރުންނަށް ކިޔައިދީފި. ޤައުމު ވިއްކާލާފަ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ނުކޮށް ހުރި ނަމަވެސް ދޯ؟ މިކަލޭގެ އާއި ޖެހިފަ ސަލްމާން ރުޝްދީވެސް ނުވާނެ އެއްޗަކަށް.

 14. ބޯގޯސް ވެފަ އެހެރީ ވެރިކަމުން ބޭލީމަ..

 15. މިނައަށާ މީނަގެ އައުވާނުންނަށާ އެހީތެރިންނަށް ހަލާކުހުރި މުނާފިގުންނަށް ދެދުނިޔޭގައިވެސް ހުރީ ގެއްލުމާއި ހަލާކު.

 16. ހައްވަވައިބޮޑުކުރައްވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު! ނާޝީދަށް ހެޔޮމަގު ދައްކަވައި އޭނަގެ ކިބައިން މިލޮބުވެތި ޤައުމު ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވާނދޭވެ! މިޤައުމުގެ ދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމުދީނުގެ މަތިވެރި ނޫރު އަބަދުގެ އަބަދަށް ލަހައްޓަވާނދޭވެ! އަދި މިޤައުމުގެ ދުސްތޫރަ ކަމުގައިވާ އިސްލާމުދީން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވައި ޢައިރު މުސްލިމުންގެ ކިބައިން މިޤައުމު ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވާނދޭވެ! ހަމަކަށްވަރުން ހުރިހާކަމެއް އެންމެމޮޅަށް ދެނަވޮޑިގެންވަނީ އިބަ ﷲ އެވެ.

 17. މިކަލޭގެ އާބެހޭގޮތުން އިލުވެރިއެއްގެ ބަސްބޭނުން މިކަމައްގޮތެއްނިންމަން އަދި މީނާ އަކީ ކާކުކަން ބުނެދީ ހެދުމަކީ މިއަދު އިލުލުވެރިންގެ ވާޖިބެއްކަން ނޭގެ އަބަދުވެސް އަހަރެންބުނަމުންއައީ މިވާހަކަ ވަޓިކަން އިން ކޭލާރިގަނޑު ހަލާލުކުރަން އިސްލާމްދީނުގެ ވާކަ ކިތައްމެވަރަށްދެއްކިޔަސް މުސްލިމުންނަށް ހަރާމް ކަމެއްވާނީހަމަހަރާމްކަމަކައް މިކަހަލަ ލަދުހަޔާކުޑަ މީހަކުވޯޓުހޯދަން އަހަރެމެންކައިރިއަށް އައިސްބަލަ މޫނައްކުޅުޖަހާނަން މިފަހަރުﷲގެއިރާދަފުޅުން އަހަރެމެންގެ ހުރިނުލަފާކަން ކަލެއަށް ދައްކާލާނަން ކަލެއަށް މުސްލިމުންގެ އާރާބާރުﷲގެހެޔޮރަހުމަތުންދައްކާނަން

 18. މީނަގެ ބަހުރުވަހުންނަނީ ހަރުކަށި ޔަހޫދީންގެ ސްޓައިލަށެވެ. މުޅި ގައުމުގެ އެންމެން ފަޟީޙަތްކޮށް ނެތިނުބައި ވާހަކަދައްކައި، ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ދޮގުހައްދަވާ ބޭފުޅުންނަށް އިސްލާމްދީނުގައި ހުރި އަދަބީ ކޮބައިތޯ ދީން ދަންނަބޭކަލުންގެ އަރިހުން ބަލައި ފުރިހަމައަށް އަދަބުދިނުމަށް ގޮވާލަމެވެ.

 19. ނަޝީދުގެ ދެލޯ އަނދިރިކަން، ކަންފަތް ބީރުކަން، ހަނދާން ނެތުމުގެ ބަލި އިންތިހާއަށް ހުރިކަން މިއަދު އަޅުގަނޑަށް ސާބިތު ވެއްޖެ!!!! އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ސީދާ ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން ތަންތަން ރޯ ކުރި އިރު ބަލަ ކަލޭގެ އަނގަ ކޮބާ؟؟ ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގައި ތަޅަން ބުނެވުނު ހަނދާން އެބަ ވޭތަ؟ މި ގައުމުގައި އުޅޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މުޖުރިމުން ނުފެންނަނީ ބަލަ 24*7 ކަލޭ ހިނދު ކޮޅުގައި ހުންނާނީތަ؟ ލާދީނީ މުނާފިގުންނަށް ދެން މިބިމުގައި ޖާގައެއް ނެތް ކަން އަދިވެސް ނޭނގެނީތަ؟؟؟؟؟

 20. ބަލަގަ އެކަލޭގެ ބުނެފައި ނުންތަ އޮތީ ޑިމޮކްރަސީ ހޯދަން ނަރަކަ އަށް ދާން ޖެހުނަސްވެސް ދާނަމޭ.

 21. ނަޝީދު ގާތު ބުނޭ “ޙަސަދަވެރި ކަމައިގެން މަރުވާށޭ”

 22. މި ކަލޭގެ ކިޔާފާނެ ކޮންމެ ފަދަ އެއްޗެއްވެސް. އެނޫހުގައި ދޮގު ހަދާފައި އޮތްނަމަ މިހާރު އެމްޑީޕީ އިން ބަޔާނެއް ނެރެފީސް

 23. ނަޝީދު ގެ މި އަމަލުން ދިވެހި އެންމެ ރައްޔިތަކައް ގެއްލުމެއްލިބުނަސް އެކަމުގެ ބަދަލު ދިވެހިން ނަޝީދު ކިބައިން ހިފާނެ ކަން ޔަޤީން. ނަޝީދު ހަދާން ނެތުނީތަ އޭނަގެ އާއިލާ މހާތަނއް ކުރި ބަގާވަތު ގެ އަދަދު. ނަޝީދު އަކީ ދިވއހި ރައްޔިތުންނައް ޙިޔާނަތްތެރިވެފައިވާ ދިވެހި ޤައުމް އަށް ޢައްދާރުވެފަ ވެފައި ވާ ބޮޑޫ ގައްދާރެއަ، ދަތުރު ނިންމާފައި މާލެ އަންނަދުވަހު ހައްޔަރު ކުރުމައް ދިެހި ފުލުހުން އަދި ސިފައިންނަށް ގޮވާލަން

 24. ނަޝީދަށް ތިއިއްޒަތުގައި ދަތރުކުރެވެނީވެސް ޓޫރިސްޓުން މިތަނަށް އައިސްގެން ލިބޭ ފައިސާއިން ދައުލަތަށް ވަންނަ ފައިސާ އިން ނަޝީދަ ދައުލަތުން ލިބޭ ފައިސާއިން، ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ނުލިބިއްޖެނަމަ ނަޝީދަކަށް ވެސް ތިދަތުރެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ، ތިގޮތަށް ޔޫރަޕްގައި ހުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަގުވައްވާ ބަދުނާމު ކުރުމުން ހަޤީގަތުގައި ބަދުނާމު ވަނީ ތިމާމީހާ ނުންތޯ؟ ޔޫރަޕުގައި ހުރެ ޔޫރަޕުގެ ކަޅުސައިބޮއިގެން ކިޔޭ ނުކިޔޭ ނޭގިހުރެ ތިވާހަކަދައްކަނީ ހިތުން ވަރަށް މޮޅުކަމެއްކުރަން ދޯ. ތިކަމުން ތިމާމީހާގެ ހެދުން ބޭލޭނީ!

 25. ނަޝީދު ޔަހޫދީންނާއި ކިތެންމެ ގާތްވެފައި ދީން ކިތައްމެ ދުރު ކޮށްލިޔަސް މިފަހަރު ސިފައިންނާއި ފުލުހުންވެސް ތުނބުޅި ބަހައްޓާނެ. ދެން ލަލަލާ

 26. އިރާޤާއި އަފްޤާނިސްތާނާއި ވިއެޓްނާމާއި ލީބިޔާއަށްވީގޮތެއް ނުފެނޭތަ؟ މަށަށް ހީވަނީ އެމީހުން މިޤައުމަށް ހަމަލާދޭނީ ނަޝީދުވެސް މިޤައުމަށް އައިމަ އޭނާއާއި އޭނާގެ ވަށައިގެން އެއުޅޭ ޝޭޚުންނަށްހެން.

 27. އިޤްތިސާދުދަށްވެގެން މުސާރައާއި އިނާޔަތްނުދެވޭއިރު ނަޝީދުގެ މުސާރައިން އުނިކުރަންޖެހޭނެ. އޭނާއަށް ދޭ އެއްޗެއް އެދެނީ ޤާނޫނުގައި ބުނާ ދައުރު ފުރިހަމަނުވަނީސް. ކޮންމެހެން ޤައުމު ހަމައަކަށް އަޅުވަން އެމްޑީޕީ މީހުން ރުއްސަން ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއްނޫން އެއީކީ. ޤާނޫނުގައި އެބަބުނޭ ރިޔާސީ ދައުރެކޭ. ޤާނޫނު އަސާސީގައި އެބަބުނޭ ރިޔާސީ ދައުރެއްގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ 5 އަހަރޭ. ދެން ކޮން 3 އަހަރަކުން ހަމަވާ ދައުރެއްތައެއީ

 28. ޔާރައްބި އަޅަމެން ދިންނަވާ ފާނދޭ މުނާފިޤް ދޫތަކުން. ޙާލަ މަޤާލަށް ހުށަހެލޭ ދުނިޔޭގެ ކެހިވެރި ބަސްތަކުން..

 29. އޭ ޔޫރަޕްގެ ޖައްވާއި ފާޑުފާޑުގެ ބުއިންތަކާއި މަޖާކުރާގެތަކަށް ހޭނި އަދި އެދޮންމީހުންވަރެއް ނެތިގެން ތިޔަތެލޭ ބައިގަޑެވެ. މިއީ އަދިވެސް ހަމަ އެ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ގައުމެވެ. މިގައުމުގާ ވެރިކަން ކުރެވޭނީ ހަމަވިސްނޭ މިގައުމުގެ މީހުންގެ ދީނާއި ބަހާއި ތާރީކާއި ސަގާފަތް ދެކެ ލޯބިވާ މީހަކަށެވެ. އަދިވެސް ތިޔަހީކުރީ ދިވެހިނަނަކީ ހޭބުއްދި ނުވާ އަވަހަށް ހަދާންނެތޭ ރަށުފުއްޓަރުން ބޭރަށް ވިސްނުން ނުފޯރާބައެއްގެ ގޮތުގާދޯއެވެ. ދަންނާށެވެ. އަހަރެމެންނަކީ އަދިވެސް ހަމަ އެމުސްލިމުންނެވެ. އަހަރެމެންގގެ ވިސްނުން މިދުނިޔެ ކީއްކުރަންތޯއެވެ، ދެން އަންނާން އޮތް ދުނިޔެއާއި ހަމައަށްފޯރައެވެ. އެކަންވެސް ނުވާނީ ހަމަ ތިބައިގަޑަށެވެ

 30. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ނަޝީދުއަށް ހިމާޔަތްދޭނެ ޤައުމެއްވެސް ނެތީހެން! އެހެންވެ އެންމެފަސޭހައިން ހިމާޔަތްލިބޭނީ މުސްލިމުންގެ ހަތުރެއްކަމަށް ދައްކައިގެންކަމަށްވާތީވެ މީނަ މަސައްކަތް މިކުރަނީ ހިމާޔަތް ހޯދަން! ދެން ބުނެލަން އޮތްވާހަކަޔަކީ މިޤައުމުގައި ޓެރަރިސްޓް އަމަލެއް ހިންގިއްޔާ ހިންގާފްއިއޮތީ ނަޝީދުއާއި ނަޝީދުގެ ފެމެލީއާއި ނަޝީދުގެ އައުވާނުން ބައިވެރިވެގެން! ފަހަރެއްގައިވެސް އަހަރެމެންނަށް ﷲ ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަކަށް އަހަރެމެންނަކަށް ރިޒްޤެއް ނުވެސް ދެވޭނެ އަދި ރިޒްޤެއް ބަންދެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ! ހުޅަނގުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ދުނިޔޭގައި ފިތުނަ އުފައްދަން، އޭގެ ނަތީޖާއަކީ މިއަދު އިޤްތިޞާދީގޮތުން އެޤައުމުތަށް އިނދަޖެހެމުން ދިޔުން! އަދި އެޤައުމުތަކުގައި މުސްލިމުންގެ އާބާދީ ބޮޑުވަމުންދިޔުން! ކިތައްމެ ބަޔަކު ރުޅިއަޔަސް ﷲ އެކަލާންގެދީނަށް ނަޞްރު ދެއްވާ މަތިވެރި ކުރައްވާނެ! ހަލާކުވެދާނީ ﷲގެ ދުޝްމިނުން!

 31. ޔާﷲ މިނުބައި މުނާފިގު ނަޝީދުގެ ކިބައިން އަޅަމެންގެ މިލޮބުވެތި މުސްލިމް ޤައުމު ސަލާމަތްކުރައްވާށި! މިބައި އިންސާނާ މަރުގެ މަލާއިކަތާ ވަޑައިގަތީމަވެސް އެހީއަށްއެދި ގޮވާލާނީ ހުޅަގަށް ކަމަށްވެދާނެ.

 32. ބޯހަމަޖެހޭ މީހެއްނޫން. އޭނާ މޮޔަމީހުންފޮނުވާތާކަށް ފޮނުވަން ފެނޭ. އަންނިގެ ބޮލަށްވެސް ކޮންމެވެސް ފައިސާއެއް ކަނޑައޅަން ފެނޭ.

 33. މީނާއަކާ މީ ގައުމަށް ހިޔާނަތްތެރިވެ ޔޫރަޕްގެ ދޮންމީހުންނަށް ޖާސޫސުކޮށްދިންމީހެއް މީނާއަކީ މީ ބޮޑު ހިޔާނަތްތެރިއެއް

 34. ނަރަކައިގައި ޑިމޮކްރަސީ އުޅޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކޮންމެވެސް ޝެއިޚަކު ކިޔާދީބަލަ

 35. މާލެ އަންނަދުވަހު އެއަރޕޯރޓުން ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް

 36. މިކަލޭގެ އަންނަ ދުވަހު ނުރުހުން ފާޅުކުރުމަށް އެއަރޕޯރޓަށް ދާން ހުރިހާ ދިވެހި މުސްލިމުންނަށް ގޮވާލަން.

 37. ތީހަމަ ފައްކާ މުނާފިގެއް… އަދިވެސް ތި އެމްޑީޕީގާއުޅޭ ހޭނުޖެހޭ ދުނިޔެއަށް ވިކިފަތިބޭ ސުންނަތުގެ ކުލަބޭރުފުށުން ޖައްސައިގެން އުޅޭ އެއްޗިސްތަކަށް ހޭޖެހެން ނޫޅޭތަ.. މިވަރަކަށް މި މުނާފިގުކަލޭގެ ކިބާން ކާފަރުކަން ފާޅުވާނީ.. ތިކަލޭގެ މިގައުމައް ދެންއެރިޔަވެސް ނުދޭންވީ.. ފައްކާ ޔަހޫދީ އެޖެންޓެއް ތީ.

 38. ދީނީ ހަރުކަށިކަމަކީ ނުރަައްކާ ކަމެއް.މިކަމުން މިގައުމުސަލާމަތް ކުރަަައްވާާށި

 39. މުޅި ތާރީޚުގައިވެސް މިޤައުމަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ބޮޑު ހަތުރު މި ކަލޭގެއަކީ. ނިކަން ބަލާބަލަ! އިގިރޭސީވިލާތު (މުޅިދުނިޔޭގައި ފަސާދަ ކުރިއަރުވާ އަމާ ޤައުމު) ގެ ސަރުކާރުގައި މިކަލޭގެ ގޮސް ގޮވާ ކޮސް! ސަލްމާނު ރުޝްދީއާއި އަހަރުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކުރާ ބޮޑުންނާއި މިކަލޭގެއާއި ހުރީ ކޮން ތަފާތެއްބާ؟ އެފަަދަ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޢުޤޫބާތު މީނާގެ މައްޗަށް ޙައްޤުނުވާނެބާ؟؟؟

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!