ނައިބް ރައީސް ދިއިސްލާމްއަށް ދެއްވި ޙާއްސަ ބަސްދީގަތުން

  • ނައިބް ރައީސް ދިއިސްލާމް އަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ

 

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޙައްޖާޖީންގެ ޙާލު ބައްލަވާ ލެއްވުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ވަނީ  ދިއިސްލާމަށް ޚާއްޞަ ބަސްދީގަތުމެއް ދެއްވާފައެވެ.

ފޮޓޯ: ނައިބު ރައީސް ހައްޖު ވެރިންނަަށް ބައްދަލު ކުރެއްވުން – 1432ހ

1 ޚިޔާލު
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

  1. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ލޯބިވޭ ނައިބު ރައީސް ދެކެ.. ހުކުރު ދުވަހުވެސް ގޮސް އެންމެ ކުރީގަ ހުންނާނީ.. އެކަމު އަދި ކުރި ނުލިބުނަސް އައިސް ކޮންމެ ތާކުވެސް ހުރެދާނެ.. ވަރަށް ހިތްހެޔޮ މިޒާޖު.

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!