މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފި

މަދީނާގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މަދީނާއިން މިއަހަރު ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ދިރާސީ އާ އަހަރަށް މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީގެ ފަރާތުން ދޭ ސްކޮލާރޝިޕް ލިބުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އެޔުނިވާރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު މިފަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން 13 ކުދިންނަށް ސްކޮލަރޝިޕް ދީފައިވެއެވެ.

ތިރީގައިވަނީ ރާއްޖެއިން މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީގެ ފަރާތުން ދޭ ސްކޮލާރޝިޕް ލިބުނު ކުދިންގެ ނަންތަކެވެ.

– ނަވާލް އަލީ ދީދީ
– މުހައްމަދު މުނައްވަރު އަލީ
– މުޢާވިޔަތު އަންވަރު
– މުހައްމަދު ޝާރިއު ޝަމީމް
– ޞަބާހް އަލީ
– މުހައްމަދު ޝަހުދު ޝަރީފް
– މުހައްމަދު ޝާމިން އަލީ
– މުހައްމަދު އިހްސާން
– މުހައްމަދު ޖަޒްލާން އުމަރު
– އައްމާރު އިލްޔާސް
– އަހުމަދު އާމަން އިބްރާހިމް
– އިބްރާހިމް އަސްލަމް
– އަހުމަދު ފިރާޒް

މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީގެ ފަރާތުން ދޭ ސްކޮލާރޝިޕް ލިބޭ ކުދިންގެ ކިޔެވުމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓަނީ ސައުދީ އަރަބިޔާއިންނެވެ.

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!