އޭލެވެލްގައިވެސް އިސްލާމާއި ދިވެހިން އޭ ސްޓަރ ތަޢާރަފްކޮށްފި

އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައިވެސް އިސްލާމާއި ދިވެހިން އޭ ސްޓަރ ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އޭ ސްޓަރ ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ދޫކުރަންފެށި މިއަހަރުގެ މެއި/ޖޫން މަހު ހެދި އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާއާއި އެކުގައެވެ.

އޭ ލެވެލްގެ އިސްލާމާއި ދިވެހިން އޭ ސްޓަރ ތަޢާރަފްކުރިއިރު މިދިޔަ އަހަރުވަނީ އޯ ލެވެލްގެ އިސްލާމާއި ދިވެހިން އޭ ސްޓަރ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ.

އިސްލާމާއި ދިވެހިން އޭ ސްޓަރ ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާއިރު، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިމްތިހާނުތަކުން ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުން އަންނަނީ އޭ ސްޓަރ އާއި އެހެންވެސް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތައް ހާޞިލްކުރަމުންނެވެ.

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!