މިވަރުގެ ޗޮކްލެޓް ސްމޫތީއެއް ބުއިންތަ؟

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

– 1 ޖޯޑުގެ ޗޮކްލެޓް އަލްމޮންޑް ކިރު
– 3/4 ޖޯޑުގެ ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް
– 1 ދޮންކެޔޮ
– 1 ޖޯޑު އައިސްކިއުބް
– 3 ކަދުރު
– ޗޮކްލެޓް ސޯސް
– 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ކަދުރުތައް އޮށްނެގުމަށްފަހު 3 މިނެޓުވަންދެން ހޫނުފެނުގައި ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު ކަދުރާއި ޗޮކްލެޓް ކިރާއި، އައިސްކްރީމް، ކޮކޯ ޕައުޑަރ، ދޮންކެޔޮ އަދި އައިސްކިއުބްއަޅާ ބްލެންޑަރއިން ސްމޫތްވަންދެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ޗޮކްލެޓް ސޯސްއިން ތަށީގެ އެތެރެ ގާނިޝްކޮށްލުމަށްފަހު އެއްކުރި ސްމޫތީ އަޅާ، އޭގެ މައްޗަށް ކޮކޯ ޕައުޑަރ ޑަސްޓު ކުރުމަށް ފަހު ޗޮކްލެޓު ކޮޅަކާއެކު ސާރވް ކުރާށެވެ.

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!