“ރަމަޟާން މަސް އެދި ގޮވަނީ” ނަމުގައި ދަރުހެއް ބާއްވަނީ

“ރަމަޟާން މަސް އެދި ގޮވަނީ” ނަމުގައި ދަރުހެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ދަރުސް އިންތިޒާމްކުރާ ހުޅުމާލެ ހިޖްރަ ޖަމިއްޔާއިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މިދަރުސް އޮންނާނީ މިމަހުގެ 19 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހުޅުމާލޭގައެވެ.

ރޭގަނޑު 20:45 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަރުސް ދެއްވާނީ އައްޝައިޚް އަބްދުއްސަލާމް ދާއޫދުއެވެ.

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!